Kandidaat stellen voor bestuur en commissies kan nog!

Wij zoeken kandidaten voor 215 vacatures in VNG-bestuur, beleidscommissies en colleges. Ook als in uw gemeente nog geen college is gevormd, vragen wij u om u alvast onder voorbehoud kandidaat te stellen.

Een tijdige kandidaatstelling is belangrijk omdat wij provinciale afdelingen en andere netwerken in staat stellen om aanbevelingen te doen over de kandidaten uit hun specifieke achterban.

Als u voor de vergadering van de adviescommissie governance op 5 juli formeel bent benoemd in het college van b&w, kan de adviescommissie u voor benoeming tot waarnemer in VNG-bestuur, commissies en colleges voordragen. Als duidelijk is dat u geen wethouder wordt of als u verwacht dat dit nog niet duidelijk is op 5 juli (de dag waarop de adviescommissie kandidaten selecteert), dan vragen wij u om tijdig in het registratiesysteem uw keuze voor vacatures ongedaan te maken.

Procedure

De adviescommissie governance (onder leiding van voorzitter Paul Depla) selecteert op 5 juli per vacature één kandidaat. Het VNG-bestuur benoemt op 11 juli de kandidaten op basis van deze enkelvoudige voordracht tot waarnemende leden van bestuur, commissies en colleges. In de Buitengewone Algemene Ledenvergadering dit najaar stemmen de leden over de voorgedragen kandidaten en eventuele tegenkandidaten.

Meer informatie