Terugblik VNG-commissie Raadsleden en Griffiers 5 oktober

De agenda van de vergadering van de commissie Raadsleden en Griffiers op 5 oktober was gevarieerd. Zo besprak de commissie het extra programma voor raadsleden, Open Raadsinformatie, de Modelverordeningen voor de raad en de verwachte voorstellen van de commissie-Deetman over de VNG-governance. 

Verder sprak de commissie over de VNG-prioriteiten voor volgend jaar (de VNG Agenda 2018) en de statutenwijziging in verband met de de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren.

VNG-governance

Het gesprek over de voorstellen van de commissie-Deetman ging vooral over de rol van raadsleden in de governance (VNG-commissies en -bestuur). De commissie vraagt aandacht voor de werving en selectie van commissieleden en betrokkenheid bij de VNG-commissie Werving en selectie. De volgende keer bespreekt de commissie haar verdere koers binnen de brede governance. 

Extra programma raadsleden

Henk Bouwmans, directeur van Raadslid.Nu, gaf een toelichting over het extra programma raadsleden. Dit ondersteuningsprogramma (een samenwerking van de VNG, Raadslid.Nu en de VvG) is vooral gericht op de komende gemeenteraadsverkiezingen en omvat onder meer een raadsopleidingsplan, een curriculum voor raadsleden in verbinding met griffiers, inwerkprogramma’s en een competentieprofiel (een scan waarbij raadsleden kunnen ontdekken waar hun competenties liggen). Begin november gaat een aanbodpakket naar alle griffiers.

Het doel van Open Raadsinformatie

Open Raadsinformatie heeft als doel om raadsinformatie, zoals voorstellen, notulen, moties en stemuitslagen, op herbruikbare wijze als open data te ontsluiten. Dit maakt de informatie toegankelijker en vergroot de informatiepositie van raadsleden, journalisten, onderzoekers, belangenorganisaties en inwoners.

Het vrijgeven van de raadsinformatie als open data maakt het mogelijk dat derden toepassingen maken die deze informatie op nieuwe innovatieve wijzen toegankelijk maken en daarmee de lokale democratie versterken. (Zie de factsheet en de website onderaan dit bericht.)

Oproep Open Raadsinformatie

Er zijn nu bijna 40 gemeenten aangesloten op Open Raadsinformatie en dat aantal groeit. De commissie roept andere gemeenten op ook deel te nemen, en geeft de volgende aandachtspunten mee voor de verder ontwikkeling:

  • Houdt steeds voor ogen of het werk van raadsleden en griffiers daadwerkelijk inzichtelijker en overzichtelijker wordt. Het is niet de bedoeling dat de hoeveelheid informatie een extra belasting vormt voor de griffie.
  • Houdt er op de griffie rekening mee dat je de informatie die in de gemeente beschikbaar is ook voor de raad moet analyseren, dat kost ook extra tijd en capaciteit.

VNG Modelverordeningen

In de commissie is gesproken over de VNG Modelverordeningen op de raadscommissies, ambtelijke bijstand en fractievergoedingen, en regelement van orde. De commissie adviseert om de verordeningen innovatiever en breder in te zetten, gelet op bijvoorbeeld de diverse vergadermodellen en vormen van participatie. Een aantal commissieleden kijkt mee bij de aanpassingen.

Rechtspositie ambtenaren en CvA

Door de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren is een statutenwijziging nodig om als CvA op te blijven treden als werkgeversvereniging voor alle gemeenten. Een gemeenten is een rechtspersoon en kan maar één cao volgen, maar kent twee werkgevers: raad en college. De commissie stemt in met het voorstel en de wijze van communiceren.

De commissie heeft wel vragen over de wijze waarop de raad als werkgever is vertegenwoordigd in het CvA: daar zouden op zijn minst twee raadsleden zitting in moeten hebben. Het VNG-bestuur bespreekt dit voorstel in de vergadering van 30 oktober.

Meer informatie