ALV: stemmingen moties

Op de Algemene Ledenvergadering van woensdag 14 juni 2017 zijn zeven moties van diverse gemeenten in behandeling genomen. Het VNG-bestuur ondersteunt de moties en alle moties zijn aangenomen door de ALV. Hieronder vindt u een overzicht.

Motie Omgevingswet

De motie van de gemeente Utrechtse Heuvelrug over de Omgevingswet is aangenomen. De strekking van de motie is om:

 • te zorgen voor monitoring van de kosten van gemeenten voor de Omgevingswet
 • aan te dringen op kostenbeheersing door het Rijk
 • vóór inwerkingtreding van de wet opnieuw in overleg te gaan met het Rijk over de houdbaarheid van de afspraken in het Hoofdlijnenakkoord en zo nodig hiervoor extra geld te reserveren

Download de motie en het advies van het VNG-bestuur

Motie digitaal tellen stembiljetten

De motie van de gemeente Utrechtse Heuvelrug over het digitaal tellen van de stembiljetten is aangenomen.
De strekking van de motie is een oproep aan het VNG-bestuur om zo spoedig mogelijk in overleg te gaan met het ministerie van BZK met het verzoek om:

 • een digitale wijze van stemmen tellen te ontwikkelen die voldoet aan de volgende eisen: controleerbaar, betrouwbaar, veilig, snelle uitkomsten en verlichting taken
 • met voorstellen te komen die het stemproces nieuw inrichten vanuit een digitale invalshoek en deze voorstellen integraal af te wegen tegen het huidige analoge proces qua kosten en belasting van betrokkenen

Download de motie en het advies van het VNG-bestuur

Motie Verpakkingen

Deze motie gaat over de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 en is ingediend door de gemeenten Bunschoten, De Ronde Venen, Leusden, Lopik, Wijk bij Duurstede en Zeist. De ALV heeft de motie aangenomen. De strekking van de motie is om in overleg te gaan met de staatssecretaris om: 

 • met producenten/importeurs en gemeenten aanvullende afspraken te maken voor inzameling en recycling kunststofverpakkingen na 2022
 • huidige doelstelling van 52% hergebruik verder te verhogen
 • producenten en importeurs te stimuleren tot toepassing van secundaire grondstoffen en recyclebaarheid verpakkingen
 • waar nodig regelgeving af te kondigen

Download de motie en het advies van het VNG-bestuur

Motie Accountantscontroles

De strekking van deze motie van de gemeente Bunschoten is om de gesprekken met het Rijk en de accountantssector te intensiveren om te komen tot een oplossing van de problematiek rondom voorschriften en doublures in het werk van accountants voor gemeenten. De ALV heeft de motie aangenomen.

Download de motie en het advies van het VNG-bestuur

Motie reserves VNG

Heerhugowaard heeft een motie ingediend rondom het vermogen van de VNG. Het VNG-bestuur beschouwt de motie als ondersteuning van het beleid dat inmiddels is ingezet. De ALV heeft de motie aangenomen.

De motie draagt het bestuur van de VNG op:

 • te onderzoeken wat de noodzakelijke weerstandscapaciteit zou moeten zijn gelet op de risico’s die het bestuur van de VNG definieert en gelet op de kans dat deze risico’s zich ook voordoen
 • de noodzakelijke weerstandscapaciteit af te zetten tegen de beschikbare overige reserves van de VNG
 • te onderzoeken wat de reden is dat de overige reserves ieder jaar toenemen en de uitkomst ervan te betrekken bij het opstellen van de begroting
 • op basis van de uitkomst van 1, 2 en 3 in de volgende ALV met een voorstel te komen wat een wenselijke omvang is van de overige reserves gelet op de risico’s

In zijn toelichting op de motie zegt Ben Visser (penningmeester VNG-bestuur) dat het bestuur de Algemene directie eerder dit jaar opdracht heeft gegeven om voostellen te ontwikkelen voor een andere begrotingsopzet. De begroting moet een meerjarig karakter krijgen en er moet een duidelijkere relatie komen tussen het (groter geworden) werkprogramma van de vereniging en de financiële stromen. De contributiesystematiek zal worden geëvalueerd. Uiteraard zullen ook de financiële risico’s en de daarbij passende reserves opnieuw in beeld worden gebracht.

Download de motie en het advies van het VNG-bestuur

Moties Sociaal Domein en Financiering bijstand

Over de moties over de tekorten van het sociaal domein en de financiering van de bijstand zijn aparte nieuwsberichten gemaakt:

Meer informatie