De budgetverdeling Wsw (Wet sociale werkvoorziening) wordt met ingang van 2017 gebaseerd op de ‘betalende gemeente’. Als bron voor die nieuwe verdeling geldt de Wsw-statistiek over 2016. De deadline voor de gegevensaanlevering van de tweede helft 2016 is 15 februari aanstaande!

Wij roepen u op om de Wsw-statistiek 2016-2 tijdig in te dienen. In de meeste gevallen wordt de statistiek door het SW-bedrijf ingediend, in sommige gevallen doen gemeenten dat zelf.

De verdeling van het Wsw-macrobudget voor 2017 in de septembercirculaire 2016 was nog op basis van woongemeente en daarmee een voorlopig budget. In de komende meicirculaire wordt het definitieve budget 2017 opgenomen.

De verdeling is dan voor het eerst gebaseerd op de ‘betalende gemeente’. Eventuele fouten in de statistiekcijfers 2016-1 en 2016-2 werken dan door in de Wsw-budgetverdeling. Daarom roepen wij gemeenten of hun SW-bedrijven op om de aanlevering van de Wsw-statistiek nauwkeurig én op tijd – uiterlijk 15 februari – bij Panteia in te dienen.

‘Betalende gemeente’

Door voortaan de Wsw-budgetten op basis van ‘betalende gemeente’ te verdelen kunnen bijna alle onderlinge verrekeningen van Wsw-budget achterwege blijven. Dit scheelt de uitvoering veel werk en voorkomt geldstromen over en weer.

Het kenmerk ‘betalende gemeente’ wordt al met ingang van de statistiek 2015 ingevuld, maar de verdeling 2016 was daarop nog niet gebaseerd. De verdeling van het macrobudget 2017 wordt daar wel op gebaseerd, en daarom is de komende aanlevering 2016 des te belangrijker.

Op de site van de Rijksoverheid is eind december een toelichting geplaatst op het begrip ‘betalende gemeente’. Deze informatie beoogt eenduidig invullen van ‘betalende gemeente’ te bevorderen.

De overstap van woongemeente naar ‘betalende gemeente’ zal leiden tot herverdeeleffecten. Het is goed dat men zich realiseert dat verrekening tussen gemeenten bijna niet meer nodig zal zijn (slechts in incidentele situaties).

Meer informatie