Terugblik bestuursvergadering VNG van 16 februari 2012

Het bestuur bespreekt de VNG-reactie op het voorstel van de minister van BZK om het aantal raadsleden en wethouders met 25% te verminderen.

Het bestuur oordeelt kritisch over het wetsvoorstel. Het is niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor werkwijze en positie van het lokaal bestuur als het aantal raadsleden en wethouders met 25% wordt teruggebracht. Ook is nog niet duidelijk wat de voorgestelde vermindering betekent voor de positie van kleine partijen.

Bovendien mist het bestuur in het wetsvoorstel een integrale visie,  een algemene filosofie over het terugdringen van het aantal bestuurders voor alle overheidslagen.

Het bestuur zal de minister van BZK vragen om tijdens de Trendlezing op 15 maart a.s. een reactie te geven op de vragen en opmerkingen van de VNG.

Trendlezing over het functioneren van de gemeenteraad
De voorzitter attendeert de bestuursleden op de Trendlezing van 15 maart bij de VNG in Den Haag. Onderwerp van deze Trendlezing is het functioneren van de gemeenteraad. De nieuwe minister van BZK, Liesbeth Spies, verzorgt de lezing. 

Vacature commissievoorzitterschap Werk & Inkomen
Op 8 maart 2012 start Jan Hamming als burgemeester van Heusden. Daarmee vervalt zijn benoemingsgrond als waarnemend commissievoorzitter Werk & Inkomen. Omdat de vacature pas kan worden ingevuld in de algemene ledenvergadering (ALV) van 6 juni, valt er een gat in de periode maart-juni. Het bestuur besluit om vanwege de continuïteit van het werk van de commissie Jan Hamming te vragen om zijn werkzaamheden als delegatieleider en commissievoorzitter voort te zetten tot de ALV van 6 juni. 

Presentatie Coen Teulings
Het VNG-bestuur heeft voor deze vergadering Coen Teulings van het Centraal Planbureau uitgenodigd. Hij geeft een presentatie over de financieel-economische ontwikkelingen en perspectieven voor gemeenten.

Stand van zaken regionale uitvoeringsdiensten
Het bestuur wordt geïnformeerd over de stand van zaken regionale uitvoeringsdiensten. Om de leden te informeren wordt besloten  een ledenbrief uit te brengen. Zie voor meer informatie

Wet Werken naar Vermogen
Staatssecretaris Paul de Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 1 februari het wetsvoorstel Werken naar Vermogen naar de Tweede Kamer gestuurd. Er komt een  transitiebureau van VNG en Divosa voor het begeleiden van gemeenten in deze decentralisatie.

De VNG gaat de wensen van gemeenten via een actieve lobby bij de Tweede Kamer inbrengen. Zie ook:

Plan van aanpak strategisch traject VNG
Bureau Hiemstra & De Vries informeert het bestuur over het plan van aanpak van het strategisch traject ‘Sterke VNG, krachtige gemeenten’. Een aantal leden van het bestuur neemt zitting in de bestuurlijke klankbordgroep. Zie ook:

Stand van zaken cao-overleg gemeenten
Het cao-overleg voor een nieuwe Cao Gemeenten is op 1 februari vastgelopen. Het bestuur wordt in de vergadering geïnformeerd over de stand van zaken. Zie ook:

Aanbesteding burgerzakenmodules
Binnen nu en vier jaar moeten alle gemeenten hun huidige burgerzakensysteem vervangen door burgerzakenmodules. Veel gemeenten hebben de VNG gevraagd om met een voorstel te komen voor een gezamenlijke verwerving hiervan.

Het bestuur stemt in met het voorstel van het VNG-bureau voor het gezamenlijk verwerven van de burgerzakenmodules (BZM).

Commissievergaderingen
Hieronder de verslagen van de commissievergaderingen. De commissies hebben de dag voorafgaand aan de bestuursvergadering vergaderd.

Jaarverslag 2011
Het Jaarverslag 2011 van de VNG is gepubliceerd op de website. Het jaarverslag laat zien waar de VNG zich het afgelopen  jaar voor heeft ingezet en wat er is bereikt.

Bestuursmededelingen
Het bestuur krijgt de bestuursmededelingen ter kennisname voorgelegd. Het bestuur neemt zonder verdere opmerkingen kennis van de mededelingen.