Lopende zaken

VNG Magazine nummer 17, 09 november 2018

Tekst: VNG

Op deze pagina treft u een korte weergave aan van de belangrijke ontwikkelingen en onderwerpen die spelen binnen de vereniging, het bestuur en de commissies. Wilt u meer weten? Kijk dan op www.vng.nl/vereniging.

Uit het bestuur

Preventieakkoord

Het bestuur stemt in met deelname aan het preventieakkoord om alcoholgebruik, overgewicht en roken te verminderen, met inachtneming van de kanttekeningen van de commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs:
Voor blurring blijven de huidige mogelijkheden in stand, maar er komt geen uitbreiding.
-    Er moet meer aandacht in het akkoord komen voor inwoners die te kampen hebben met grote gezondheidsachterstanden. Hiervoor is een lokale of regionale aanpak noodzakelijk, in samenhang met achterliggende problematiek zoals sociaal­economische gezondheidsverschillen, werkloosheid, armoede, eenzaamheid en stress.
-    Gemeenten willen werken aan een preventiefonds, waarbij preventie nadrukkelijk wordt gekoppeld aan de bedoelingen van de decentralisaties: zorg ‘naar voren’ organiseren en erger voorkomen door vroegsignalering en de inzet van best practices.

Klimaatakkoord

Het bestuur besprak de inzet voor het klimaatakkoord. Het stelt voor om aan het akkoord drie randvoorwaarden te verbinden:
-    Gemeenten krijgen de juiste bevoegdheden om hun regierol ook daadwerkelijk te kunnen uitvoeren.
-    Het tempo waarin gemeenten met de uitvoering aan de slag kunnen, is afhankelijk van de mate waarin de energietransitie haalbaar en betaalbaar is voor de samenleving. De gemeenten staan voor een zorgvuldig proces.
-  Een vergoeding voor de toename in uitvoeringslasten voor gemeenten.
Deze voorwaarden worden op 30 november tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) voorgelegd aan de leden.

Onderwijshuisvesting

Het bestuur stemt in met de voorstellen van de VNG, de PO-Raad en de VO-Raad voor wijziging van de wetgeving over schoolgebouwen. Het bestuur gaat ook akkoord met het voorgestelde expertiseteam, dat als opdracht krijgt een analyse te maken van de kosten van gemeenten voor onderwijshuisvesting.

Uit de commissies

Hulpmiddelenverstrekking

De commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs stemt ermee in dat de VNG meewerkt aan de overheveling van de hulpmiddelenverstrekking aan thuiswonende mensen met een Wlz-indicatie naar de Wlz (Wet langdurige zorg), onder de voorwaarde dat de VNG en het ministerie van VWS overeenstemming bereiken over het over te hevelen budget. Het gaat om de roerende voorzieningen. Mobiliteitshulpmiddelen blijven voorlopig bij gemeenten. De commissie merkt op dat een goede afbakening van de doelgroepen belangrijk is en dat duidelijkheid over het financiële deel wenselijk is. Daarna wordt het onderwerp opnieuw geagendeerd in de commissie.

Actieprogramma Langer Thuis

De commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs stemt in met de VNG-inzet voor het plan van aanpak voor het programma Langer Thuis. De commissie heeft wel een aantal kanttekeningen, onder andere voor wat betreft de financiën, de ruimte voor innovatie, de beperking in het akkoord tot de doelgroep ouderen en de verbinding tussen dit programma en andere reisprogramma’s.

Verevenen financiële middelen

De commissie Ruimte en Wonen heeft gediscussieerd over het verevenen van financiële middelen tussen corporaties. Enkele provincies beperken gemeenten in hun bouwmogelijkheden. Soms omdat er op termijn sprake zal zijn van krimp en soms om bouwen buiten bestaande kernen tegen te houden. De commissie vraagt om een flexibelere invulling van de rol van de provincie. Want de bouwopgave en ruimtelijke mogelijkheden zijn per kern heel verschillend. Met name in kleine kernen zijn weinig mogelijkheden binnen de kern, tenzij groen en sport worden opgeofferd. De commissie zal het krimpvraagstuk nog verder uitdiepen.

Standaarden

Het College van Dienstverleningszaken doet een voorstel voor het proces van standaardverklaring. Het werken met standaarden vergroot gemeentelijke betrouwbaarheid, ook richting ketenpartners, voorspelbaarheid, continuïteit, rechtmatigheid en doelmatigheid. Daarmee worden kosten voor individuele gemeenten bespaard. Dit voorstel wordt op 30 november voorgelegd aan de leden.

Agenda en stukken BALV

Zoekt u de agenda, het programma of de vergaderstukken? Alle informatie over de Bestuurdersdag en de Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) is te vinden op vng.nl/balv.

Meer over de commissies en het vergaderschema: www.vng.nl/vereniging