Leren 2.0

In 2018 en 2019 zijn vanuit het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) in totaal vijf rondes Leerkringen op zes verschillende plekken in het land gefaciliteerd. In de vijfde sessie is de opzet van de huidige Leerkringen geëvalueerd en naar aanleiding daarvan is een korte vragenlijst rondgestuurd. Het resultaat daarvan is dat  leren binnen het programma vanaf najaar 2019 een nieuwe invulling krijgen.

Voor het programma GHNT blijft het zeer belangrijk om met elkaar kennis en ervaringen uit te wisselen, gezamenlijk te leren en te ontwikkelen en thema’s uit te diepen. Vanaf nu wordt nadrukkelijker onderscheid gemaakt tussen de verschillende leerdoelen: informeren, kennisoverdracht of ervaringen uitwisselen. In de afgelopen Leerkringen werden deze drie doelen gecombineerd in één bijeenkomst. Met name het delen van ervaringen kwam daardoor onder druk te staan. Het programmateam GHNT gaat de doelstellingen uit elkaar halen in verschillende bijeenkomsten en zal ook concreter gaan aangeven voor wie deze bijeenkomsten bestemd zijn.

Wanneer het gaat om informatie- en kennisoverdracht blijven we dit doen via de gesprekken die vanuit het programma worden gevoerd, zoals bijvoorbeeld de recente rondetafelgesprekken ter voorbereiding op de voortgangsrapportage of andere meer informele gesprekken in de regio.

Twee keer per jaar wordt een informatiedag georganiseerd, waarin niet alleen het programmateam presenteert, maar ook de Regionale route 2021, de projectenpool ‘van Denken naar Doen’ en de verschillende pilots, zoals bijvoorbeeld ‘Alles onder één dak’ een podium krijgen.

Het platforum GHNT, de programmawebsite en de nieuwsbrief Zorg & Veiligheid is en blijft de plek om online informatie en best practices met elkaar te delen, te reageren, vragen te stellen of nieuwsberichten en (reis)blogs te publiceren.  Daarnaast wordt via het platforum GHNT regelmatig een nieuws update gegeven.

Tenslotte komt er een mogelijkheid om in een kleiner gezelschap met elkaar ervaringen uit te wisselen, intervisie op de rol van projectleider en inzichten op te doen. Bij voldoende belangstelling organiseert het programma in november 2019, maart en juni 2020 dialoogsessies waarin regionaal projectleiders GHNT met elkaar in gesprek gaan. Deze dialoogsessies (ongeveer 2,5 uur) worden begeleid door Carla Veenman.

Dit levert het volgende overzicht van bijeenkomsten op:

Bijeenkomst

Doel

Toelichting

Doelgroep

Wanneer

Landelijke thematische bijeenkomsten (Regionale Route 2021)

Kennis en ervaringen uitwisselen

 

Bestaande periodieke bijeenkomsten:

-  MDA++

-  Integrale sturing

-  Pilots onder 1-Dak

  • Andere thema’s naar behoefte (bv. traumascreening en versterken lokale teams). Vanuit het programmateam wordt/kan dit gefaciliteerd worden.

De (tussen-) resultaten uit de projecten-pool en/of pilots kunnen hier ook besproken worden.

Regionaal projectleiders, contact-ambtenaren

 

Afhankelijk van het thema relevante betrokkenen in de regio (bv. projectleiders MDA++)

Wisselend door het jaar (naar behoefte van de deelnemers)

Landelijke informatiedag

Elkaar ontmoeten, kennisoverdracht en informeren

Programma zal bestaan uit o.a.

  • Update uit het landelijke programma
  • Update Regionale Route 2021
  • (Tussen-) resultaten projectenpool ‘van Denen naar Doen’ en pilots
  • Terugkoppeling uit landelijke themabijeenkomsten (voor zover relevant)

Regionaal projectleiders, contactambtenaren, projectleiders MDA++ en pilots onder 1 dak

 

(per regio mogelijkheid om max. 2 extra vertegenwoordigers mee te nemen)

 

2x per jaar (maart, november 2020)

Regionaal voortgangs-gesprek (Ronde

tafelgesprek)

Ten behoeve van de voortgangsrapportage bespreken wat de stand van zaken is in de regio

Het programma-team voert een rondetafelgesprek in de regio. (ongeveer 2,5 uur)

Regionaal projectleider, contactambtenaar. Relevante ketenpartners op uitnodiging van de regio

1x per jaar (Sept 2020)

Informele regiogesprekken

 

Periodiek bijpraten

Het programmateam komt naar u toe (ongeveer 1,5 uur)

Regionaal projectleider en contactambtenaar

2x per jaar (Jan/Feb, Juni 2020)

Dialoogsessies

In een kleiner gezelschap met elkaar ervaringen uitwisselen, intervisie op de rol van projectleider en inzichten op te doen

Midden van het land (ongeveer 2,5 uur)

Regionaal projectleiders

3x per jaar (Nov 2019, Mrt, Juni 2020)