Klimaatakkoord en Regionale Energiestrategie

Voorjaar 2018 zijn de onderhandelingen voor het Klimaatakkoord gestart. Het doel van het akkoord is om in 2030 de uitstoot van CO2 met 49 procent terug te dringen. De onderhandelingen staan onder coördinatie van het Klimaatberaad en worden inhoudelijk gevoerd aan 5 sectortafels met daaronder een groot aantal deeltafels en werkgroepen. De VNG is vertegenwoordigd in zowel het Klimaatberaad als aan alle sectortafels met lokale bestuurders. Op deze pagina houden we u op de hoogte van de voortgang van het Klimaatakkoord en Regionale Energiestrategie.

Stand van zaken

Op 13 maart 2019 zijn de doorrekeningen van het concept Klimaatakkoord door het CPB en het PBL bekend gemaakt. Het conceptklimaatakkoord werd op 21 december 2018 overhandigd aan minister Wiebes. De VNG ziet deze momenten als een volgende stap in het proces om te komen tot een Klimaatakkoord. Het doel van het Klimaatakkoord is 49% CO2-reductie in 2030. Voor een volledig overzicht van alle maatregelen kunt u terecht op www.klimaatakkoord.nl.

Regionale Energiestrategie

“Met de RES krijgen regio’s de ruimte om naar eigen inzicht hun opgave qua omgevingsbeleid voor meer hernieuwbare energie (hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte) concreet te beleggen, waarbij participatie van burgers een elementair onderdeel is. Eind 2019 is duidelijk hoe de regio’s invulling geven aan de landelijke opgave.”

Sectortafels Klimaatakkoord

Het doel van de huidige onderhandelingen is dat er een breed maatschappelijk akkoord komt over maatregelen die ertoe moeten leiden dat in 2030 de uitstoot van CO2 met 49 procent omlaag is gebracht. De onderhandeling daarover wordt gevoerd aan 5 sectortafels.