Datum
Organisatie
Ministerie van VWS
Soort
Wet- en regelgeving

Het ministerie van VWS komt met dit programma Rechtmatige Zorg om onbedoelde fouten en opzettelijke fraude in de zorg tegen te gaan. Jaarlijks kost dit de samenleving miljoenen euro’s. Met dit programma wil het ministerie deze kosten fors verminderen.

In het programma staan diverse nieuwe initiatieven en een aanpak met 3 sporen:

  1. Het voorkomen van fouten en fraude;
  2. De focus op 5 specifieke zorgsectoren: medisch-specialistische zorg, geestelijke gezondheidszorg, mondzorg, wijkverpleging en persoonsgebonden budget (pgb). Per sector wordt ingezet op preventie, controle, handhaving en ketenbrede samenwerking. Voor gemeenten is vooral het hoofdstuk over het pgb van groot belang. Hierin staan richtlijnen en perspectieven opgenomen rondom preventie, controle, signaleren en handhaven binnen de Wmo 2015 en Jeugdwet.
  3. Wetgevingstrajecten die bijdragen aan het voorkomen en bestrijden van fouten en fraude. Het gaat hier onder meer om het mogelijk maken van een betere gegevensuitwisseling tussen handhavingorganisaties en het invoeren van een Waarschuwingsregister Zorg.

In het programmaplan staan de maatregelen die in ieder geval worden genomen en de acties die in gang worden gezet.

Het plan is tot stand gekomen met de diverse partners van de Taskforce Integriteit Zorg (TIZ).