Datum
Soort
Best practice

De gemeente Gorinchem startte in maart 2017, samen met de partners van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI) en woningcorporatie Poort6, het project Adresfraude.

Sinds september is Monique Kluwen projectleider van het project Adresfraude in Gorinchem. In een vraaggesprek gaat zij in op de wat en hoe van dit project.

Op welk probleem zoomde project Adresfraude in?

"Gorinchem heeft misschien niet enorm veel inwoners, maar kampt wel met grootstedelijke problematiek. Denk aan overbewoning, illegale bewoning, leegstand en fraude met toeslagen of uitkeringen. We zeggen wel eens ‘wij zijn Rotterdam in het klein’. Het project zoomde in op 1/3 van Gorinchem: de binnenstad, de Gildenwijk en Schutterswijk. In die wijken wisten we niet goed wie waar woonde. Daar moesten we de Basisregistratie Personen (BRP) beter op orde krijgen."

Welke partners waren bij het project betrokken?

"De LSI partners (de belastingdienst Toeslagen, UWV, SVB, de vreemdelingenpolitie, het basisteam politie AV, Inspectie SZW), woningcorporatie Poort6, AVRES en 4 gemeentelijke afdelingen: vergunningen, toezicht en handhaving, openbare orde en veiligheid, burgerzaken en belastingen. Omdat Poort6 een private partij is, heeft de gemeente een apart convenant gesloten om gegevensuitwisseling mogelijk te maken."

Wanneer besluiten jullie tot onderzoek van een bepaald adres over te gaan?

"Tips van boa’s, politie, burgers, LSI-partners en vooral ook Poort6 kunnen aanleiding zijn tot onderzoek. Poort6 komt veel achter de deuren. Voorafgaand aan renovatie van woningen zijn ze bijvoorbeeld een half uur tot 3 kwartier binnen. Zij geven het door als ze het gevoel hebben dat er iets niet pluis is. Dit kan aanleiding zijn voor onderzoek. Maar ook een hele hoge kinderopvangtoeslag, een heel hoog of extreem laag waterverbruik en overlast kan reden zijn voor een onderzoek. Zo’n onderzoek wil natuurlijk lang niet altijd zeggen dat er wat aan de hand is."

Wat heeft het project opgeleverd?

"Het project startte in maart 2017, waarna al snel bleek dat het veel capaciteit vergde. Dit heeft de gemeente zwaar onderschat. Maar de gezamenlijke aanpak leverde ook veel meer op dan we dachten, dus dat was en is de extra inzet zeker waard.

Zo had Gorinchem bij de start van het project 1200 woningen op de leegstandslijst staan. Hiervan durven we nu wel voorzichtig te zeggen dat 80% geen leegstand is. Ook maken we nu afspraken met uitzendbureaus, die woningen huren om hun arbeidskrachten te huisvesten. Met als doel dat deze arbeidsmigranten zich ook inschrijven. Want als ze hier officieel wonen en werken kunnen ze ook een beroep doen op de voorzieningen zoals zorgtoeslag, huurtoeslag en kinderbijslag. Op deze manier gaan we onderbenutting tegen. Daarnaast werden in leegstandpanden ook 2 hennepplantages aangetroffen en was er op verschillende adressen sprake van onderhuur en uitkeringsfraude.

Adresfraude vind ik dan ook eigenlijk niet het juiste woord voor het project, want dit zou alleen de handhavingskant van dit project belichten, terwijl er voor een aantal onderzochte adressen voor mensen zeker ook hele positieve kanten zitten aan dit project."

Wat was de rol van de adviseur van het VNG KCHN?

"Peter Lanser, de VNG KCHN adviseur bij dit project, heeft mij overal in begeleid en geholpen. Zeer waardevol voor mij, omdat ik pas projectleider werd toen het project al een half jaar onderweg was. Ook nam hij altijd het voorzitterschap van de projectgroep vergaderingen op zich en vervulde hij een bemiddelende rol bij ruis op de lijn. Hierdoor kon het project goed blijven lopen. Tenslotte ging Peter altijd mee met de controleavonden. Normaliter doet de projectleider dat, maar omdat ik ook in Gorinchem woonachtig ben zou dat tot vervelende situaties kunnen leiden voor mij."

En nu?

"Terwijl wij druk waren met het project zat het bestuur op de achtergrond. Maar op het moment dat we de tussenrapportage presenteerden kregen we veel steun van het bestuur. Burgemeester Reinie Melissant – Briene reageerde als volgt: 'Van wat ik in de tussenrapportage heb gelezen ben ik enerzijds geschrokken, anderzijds ben ik er heel blij mee. Het is voor mij geen vraag of we er mee doorgaan, want we gaan er mee door. Dit heeft hoge prioriteit.'

De gemeente Gorinchem gaat dus door met het project. Niet alleen omdat wij ons BRP op orde willen hebben, maar ook omdat wij bepaalde situaties écht tot een minimum terug willen brengen. Helaas zagen de LSI-partners geen mogelijkheid voor een 2e verlenging van het project, maar met Poort6 en de betrokken afdelingen binnen de gemeente zetten wij de nieuwe samenwerking voort.

Binnenkort volgt de eindrapportage én komen we met een plan van aanpak. Hierin komt te staan wat nodig is om het hele project, dat eigenlijk geen project meer is, in te bedden in de organisatie. Het moet structureel een plek krijgen in ons werk binnen de gemeente. Dat is nodig als we heel Gorinchem willen onderzoeken. En dat is wat de gemeente wil en waarbij de burgemeester het voortouw wil nemen. Een hele mooie uitkomst van het project, vind ik."

Afbeeldingen

Gorinchem1_400x300.jpg

Afbeeldingen

Gorinchem2_250x308.jpeg