Verbinding zorg en veiligheid

Het project Personen met verward gedrag wil dat alle gemeenten en regio’s vanaf 1 oktober 2018 een goed werkende aanpak hebben voor mensen met verward gedrag. Zorg- en veiligheidspartners werken samen aan keten-overstijgende vraagstukken en casuïstiek om deze goed aan te pakken en te beheersen.

Effectieve verbinding van zorg en veiligheid vraagt in allerlei opzichten om afstemming en samenwerking tussen zorg en veiligheid. Dit begint met een gedegen strategische visie op het belang en de inhoud van deze verbinding. Zo zijn veiligheidshuizen de afgelopen jaren veranderd in zorg- en veiligheidshuizen.

Een aantal aandachtspunten

  • Heeft uw gemeente al een plan van aanpak voor verwarde personen? Of is er regionaal al zo’n plan. Bepaal op basis van het plan op welke punten u ambities wilt. Is er nog geen plan? Geef dan aan op welke termijn u dit wilt en wat erin moet staan.
  • Deze knelpunten in de aanpak zorg en veiligheid kunnen helpen ambities te bepalen:
    - Onvoldoende bewustzijn van veiligheid in de zorg: In combinatie met focus op zorgoplossingen binnen de zorgkolom (van sociaal wijkteam naar tweedelijns zorg en weer terug). Verklarende factoren zijn onder meer de drukte van sociale wijkteams, een zekere mate van handelingsverlegenheid en eventueel ook de missie en cultuur van de zorgsector. Gevolg: opschaling van casuïstiek naar integrale zorg- en veiligheidsaanpak gebeurt bijna nooit. Het is belangrijk om goede afspraken te maken over opschaling van casuïstiek.
    - Verbeterpunten gemeentelijke regievoering op het snijvlak van veiligheid en zorg: Het is belangrijk dat ambtelijk en bestuurlijk goed samenwerkt met veiligheid en zorg. Maak duidelijke afspraken wie de regie voert: vanuit zorg of veiligheid.
    - Ongeschikte informatieposities, -deling én -bescherming: Denk bijvoorbeeld aan het risico van datalekken, onduidelijkheid over wat je wel en niet mag delen (met als gevolg een zekere handelsverlegenheid), onvolkomen informatie in de eerste lijn over casuïstiek (waardoor casus soms te laat op de juiste tafel komt), versnippering van afspraken over privacygevoelige informatie delen (meerdere convenanten naast elkaar).