Klimaatbestendigheid

Door klimaatverandering stijgt de kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen. Stortbuien en langdurige neerslag veroorzaken wateroverlast. Door hitte zetten spoorwegen, bruggen en andere infrastructuur uit. Ook raakt hitte de gezondheid van kwetsbare mensen, zoals ouderen, longpatiënten en jonge kinderen. Wateroverlast door hevige buiten staat volop in de belangstelling. De riolering kan zulke zware regenbuien niet verwerken. Daar komt bij dat het verharde oppervlak de laatste jaren is toegenomen, waardoor niet al het water kan wegzakken in de bodem.

Door verharding en bebouwing blijft minder ruimte over voor groen en water. Hierdoor blijft de temperatuur in steden ook hoger dan in het omringende gebied. De stad verandert in een hitte-eiland, wat kan leiden tot hitte-stress bij bewoners. Het klimaat verandert en het is zaak dat de ruimtelijke inrichting meebeweegt. Als we niets doen, kan de schade in stedelijke gebieden oplopen tot zo’n € 70 miljard in de periode tot 2050.

In het Deltaplan staat dat gemeenten en waterschappen in 2019 een stresstest uitvoeren om in beeld te brengen hoe kwetsbaar hun gebied is voor extreem weer.

Een aantal aandachtspunten

  • Breng kansen en kwetsbaarheden van klimaatverandering in beeld, en ga de dialoog aan met de omgeving (uiterlijk 2019)
  • Bepaal uw ambitie en stel een uitvoeringsprogramma op (uiterlijk 2020)
  • Zorg dat klimaatbestendigheid integraal onderdeel wordt van het gemeentelijk beleid (uiterlijk 2020)
  • Heb als doel om in 2050 klimaatbestendig ingericht te zijn