Informatiesamenleving

De samenleving verandert snel onder invloed van technologie en digitalisering. In de informatiesamenleving ontstaan nieuwe kansen. Sturen met data en technologieën als blockchain maken het bijvoorbeeld makkelijker om meer samen te werken en met name ook integraal te werken. Bereikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid, luchtkwaliteit, geluid, energie, gezondheid en economische vitaliteit raken steeds meer met elkaar verbonden (bijvoorbeeld als Smart Cities en in vitale regio’s). De ontwikkelingen leiden ook tot waardenvraagstukken zoals: waar ligt de balans tussen efficiënte uitvoering en respecteren van de privacy van inwoners? Wat moet digitaal en waar is menselijk contact van belang? Waar ligt de verantwoordelijkheid van de overheid en waar van mensen zelf? Dit zijn vragen die op bestuurlijk niveau behandeld moeten worden.

Naast de vele kansen ontstaan er nieuwe bedreigingen, bijvoorbeeld op gebied van privacy en cybersecurity en moet de overheid toegankelijk blijven voor mensen die minder digitaal vaardig zijn. Ook voor deze bedreigingen moet voldoende aandacht zijn. Het vertrouwen in de overheid en de lokale democratie staat op het spel en bestuurders zullen hierop afgerekend worden als het niet goed gaat.

Inwoners en ondernemers staan midden in die informatiesamenleving en hebben hoge verwachtingen van gemeentelijke dienstverlening en de manier waarop gemeenten functioneren. Of het nu gaat om werk en zorg, of om veiligheid en leefbaarheid. Juist de ‘digitale’ overheid kan de ambitie van integraliteit, nabijheid en maatwerk helpen verwezenlijken en daarmee de doelen van de decentralisaties helpen realiseren: één overheid voor bewoners van ons land, in steden, dorpen en wijken; dicht bij mensen en zo veel mogelijk in hun eigen leefomgeving.

Voor een college is het zaak om beleid te formuleren op de kansen en bedreigingen die de informatiesamenleving de gemeente biedt. Hoe kunt u uw inwoners en ondernemers een moderne dynamische overheid bieden en op welke manier helpt u tegelijkertijd inwoners die juist moeite hebben in de samenleving die steeds verder digitaliseert?

Een aantal aandachtspunten

  • De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die ingaat op 25 mei 2018 vraagt om aandacht van bestuurders én in de uitvoering. De boetes zijn hoog op het niet voldoen aan de AVG.
  • Bestuurlijke aandacht voor privacy, transparantie, eigenaarschap van data is van belang, een portefeuillehouder in het college kan hierbij helpen.
  • De informatiesamenleving biedt kansen voor samenwerking in de regio en op landelijke schaal, het bestuur bepaalt de koers en de mate waarin de samenwerking gezocht wordt.