Bouwstenen voor specifieke thema’s en beleidsterreinen

Op tal van thema’s zijn er specifieke manieren om uitvoering te geven aan het VN-verdrag. Hieronder per thema een aantal voorstellen voor relevante kansen en mogelijkheden.

Onderwijs

 • Ambitie. Veranker het VN-Verdrag in het onderwijsbeleid van de gemeente. Bijvoorbeeld door te benoemen dat elk kind recht heeft op thuis nabij onderwijs. Stimuleer dat kinderen met en zonder beperking in eigen omgeving met eigen vrienden op eigen niveau onderwijs kunnen volgen. En samen kunnen leren in het klaslokaal, samen kunnen spelen op het schoolplein.
 • Stages: Bouw binnen de stageaanpak van de gemeente ook specifiek aandacht in voor de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt voor leerlingen met een beperking.
 • Begeleiding: Ga het gesprek aan over wat gemeenten en onderwijsinstellingen ieder vanuit een eigen rol kunnen doen om de informatievoorziening en begeleiding van leerlingen met een beperking en hun ouders te verbeteren.
 • Stimuleer de samenwerking tussen reguliere en speciale onderwijsinstellingen in het primair en voortgezet onderwijs, met als doel om gezamenlijk onderwijs volgen mogelijk te maken. Bijvoorbeeld via gecombineerde onderwijsactiviteiten en uitwisselen van expertise tussen docenten.
 • Organiseer een jaarlijkse onderwijsdialoog binnen de gemeente over leren met een beperking en wat dit vraagt van leerlingen, leerkrachten en ouders.
 • Stimuleer het gecombineerd gebruik van huisvesting binnen speciaal en regulier onderwijs. Want huisvesting in één pand creëert nieuwe mogelijkheden voor samenwerking, kennisdeling en innovatie. Speel hierbij in op ontwikkelingen als dalende leerlingenaantallen en vrijvallende onderwijsruimte.

Werk

 • Zet de instrumenten uit de Participatiewet - bijvoorbeeld het benoemen van jobcoach of het  faciliteren van werkplekaanpassingen - in om een inclusieve werkvloer bij lokale bedrijven en ondernemers te bevorderen.
 • Beïnvloed binnen de gemeente de bewustwording bij lokale werkgevers en werknemers. Bijvoorbeeld door lokale goede voorbeelden van bedrijven met een inclusieve werkvloer in het zonnetje te zetten. Bijvoorbeeld via een jaarlijkse lokale award voor de meest inclusieve onderneming en/of de meest inclusieve collega in de gemeente.
 • Breng lokale knelpunten in het toeleiden van mensen naar werk in kaart. Voer over deze knelpunten het gesprek met landelijke (overheids)organisaties en kennispartners.

Bouwen, wonen en buitenruimte

 • Leg de aandacht voor toegankelijkheid vast gedurende het gehele bouw- en ontwikkelproces Neem bouwnormen op als eis in aanbestedingsprocedures. Maak hierbij gebruik van goede voorbeelden, zoals bijvoorbeeld de Utrechtse Standaard Toegankelijk.
 • Zet de schijnwerpers op goede voorbeelden van inclusieve wooninitiatieven in de gemeente.
 • Organiseer voorlichting en bewustwording, bijvoorbeeld een jaarlijkse dag voor aannemers en projectontwikkelaars.
 • Stimuleer het aanbod aan toegankelijke woningen via de samenwerking met woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars.
 • Ga met bewoners met een beperking het gesprek aan over de ervaren zelfstandigheid en autonomie binnen de eigen woning of binnen gemeenschappelijke woonvormen.

Sport, cultuur en vrije tijd

 • ‘Niet apart maar samen’: dat is een belangrijk motto voor sport, cultuur en het verenigingsleven.
 • Stimuleer het gesprek over wat nodig is om te kunnen sporten bij lokale sportverenigingen. Stimuleer de ontmoeting en het samenspel tussen sporters met en zonder een beperking. Maar creëer ook ruimte voor specifieke voorzieningen als sporters hierom vragen. Onderzoek bijvoorbeeld de behoefte aan sporthulpmiddelen en voer het gesprek over het organiseren van een passend aanbod.
 • Verbeter stapsgewijs de toegankelijkheid van musea, schouwburgen en poppodia in de gemeente.
 • Vergroot ook de toegankelijkheid van natuurgebieden en wandelroutes door de natuur

Horeca, toerisme en recreatie

 • Veranker inclusie en toegankelijkheid als unique selling points in de toerismeaanpak van de gemeente. Met name bejegening jegens en dienstverlening aan bezoekers met een beperking zijn hierbij belangrijke thema’s.
 • Sluit een convenant toegankelijke horeca met lokale ondernemers.
 • Benoem toegankelijkheid als voorwaarde in de vergunningsverlening bij evenementen.

Vervoer

 • Zorg voor aansluitingen tussen doelgroepvervoer en regulier vervoer. Doe bijvoorbeeld kennis en inzichten op via deelname aan landelijke pilots.
 • Ga het gesprek aan met vervoerders over het verbeteren van de informatievoorziening in het openbaar vervoer (concreet idee: voorleesknop bij OV-haltes).
 • Werk waar van toepassing samen met overige gemeenten, provincies of landelijke partners in de vervoersregio.

Stemmen

 • Benoem als gemeentelijke doelstelling dat alle stemlokalen in de gemeente toegankelijk zijn voor kiezers met een beperking.
 • Organiseer toegankelijke en begrijpelijke informatievoorziening voor alle kiezers.
 • Stimuleer dat inwoners met een beperking deelnemen aan het politieke proces, bijvoorbeeld ook door zichzelf verkiesbaar te stellen.