Inclusieve samenleving

Sinds juli 2016 is in Nederland het VN-Verdrag Handicap van kracht. Dit verdrag legt de rechten van mensen met een beperking vast. Het Verdrag gaat over vele thema’s en terreinen. Zoals arbeid, onderwijs, wonen, verkeer en vervoer, zorg, ondersteuning, sport, cultuur, vrijetijdsbesteding en uitgaan. Binnen al deze thema’s is de ambitie gelijk: zorg ervoor dat mensen met een beperking op voet van gelijkheid met anderen kunnen meedoen aan de samenleving.

Belangrijke rol gemeenten

Juist de gemeente kan samen met lokale partners, zoals ondernemers, projectontwikkelaars maar vooral ook lokale cliëntenorganisaties en WMO-raden, de aanjager van de inclusieve samenleving zijn. In de lokale buitenruimte, het winkelcentrum of de sportkantine zijn er grote kansen om de drempels in het leven van mensen daadwerkelijk te slechten. Dit vraagt een andere manier van denken die niet in een handomdraai bereikt. Sommige aanpassingen kosten geld of vragen tijd. Daarom zal de beweging naar een meer inclusieve samenleving altijd stapsgewijs plaatsvinden.

Tegelijkertijd is het een wettelijke verantwoordelijkheid van gemeenten om te werken aan de inclusieve samenleving. Zo is de uitvoering van het VN-Verdrag in de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet vastgelegd (Amendement Van der Staaij – Bergkamp). Dit geeft de mogelijkheid om ook in de arbeidsmarkt, onderwijs en zelfstandig wonen stapsgewijs de inclusieve samenleving vorm te geven.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn een uitgelezen kans om de ambities voor het VN-Verdrag en de inclusieve samenleving vast te leggen.

Welke stappen kun je als gemeente nu zetten?

  1. Neem het Verdrag op in de visie en het programma van het nieuwe college van B&W: neem in het collegeprogramma op dat er in de nieuwe collegeperiode een lokale inclusieagenda wordt opgesteld. Organiseer de uitvoering van deze agenda ook als een collegebrede verantwoordelijkheid. Een wethouder inclusie kan de ambassadeur van dit gezamenlijke vormgegeven proces zijn.
  2. Ga de lokale dialoog aan: ga voor het uitwerken van de lokale inclusieagenda het gesprek aan met lokale ondernemers, het verenigingsleven, maatschappelijke organisaties, scholen en inwoners met en zonder een beperking. Stel de thema’s en prioriteiten vast die lokaal spelen ga hier met voorrang mee aan de slag.
  3. Leg de uitkomsten vast in een lokale inclusieagenda: en werk vanuit de lokale inclusieagenda aan de thema’s en acties die lokaal het meest van belang zijn om ervoor te zorgen dat inwoners met een beperking beter mee kunnen doen.
  4. Integreer de uitvoering van het VN-Verdrag in breed inclusiebeleid: verschillende gemeenten kiezen voor het integreren van de uitvoering van het VN-Verdrag in breed inclusie beleid. Waarbij het gaat om meedoen van elk individu in de samenleving, ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, gender, inkomen, talenten en beperkingen.

Bouwstenen om te werken aan een inclusieve gemeente

We hebben een aantal bouwstenen voor u die kunnen helpen bij het opzetten van het collegeprogramma van de gemeente: