Als er wetgeving komt die een juridische grondslag creëert voor gemeenten om regie te voeren en gegevens te delen tussen de domeinen bestuur, hulpverlening, zorg, jeugd, onderwijs, woningcorporaties, vreemdelingen, veiligheid, handhaving en private partijen, ontstaat daarmee een samenleving met totalitaire trekjes. De oplossing is om de rol van ambtenaar en hulpverlener gescheiden te houden in het ‘brede kijken’, te vroeg signaleren, en de preventie en integrale aanpak bij de hulpverlener te laten. Dat schrijft mr. Corrie Ebbers in haar blog op Sociaalweb.

De Minister van BZK Kajsa Ollongren heeft aangekondigd de knelpunten met betrekking tot de ‘meervoudige problematiek’ aan te pakken. Een van die knelpunten is de gegevensuitwisseling in het sociaal domein. Volgens de minister is wetgeving nodig die een juridische grondslag creëert om gegevens te delen tussen de domeinen bestuur, hulpverlening, zorg, jeugd, onderwijs, woningcorporaties, vreemdelingen, veiligheid, handhaving en private partijen.(1)

In het voorstel is een prominente rol voor de gemeente weggelegd: ‘het college moet kunnen verkennen of sprake is van samenhangende problematiek op meerdere domeinen. Het college moet dan de gegevens kunnen verwerken die nodig zijn om de integrale aanpak te kunnen organiseren en zo nodig coördineren.’

Maar als dit plan van de minister werkelijkheid wordt ontstaat een nieuw, groot knelpunt: een ambtenaar is namelijk geen hulpverlener en dat moet ook zo blijven.

Meer informatie
Lees de volledige blog van mr. Corrie Ebbers blog op Sociaalweb.