Gemeentefinanciën - speerpunten gemeenten

 Lokale democratie betekent voor inwoners dat ze ook echt iets te kiezen hebben. Daarvoor is ook financiële armslag en het na kunnen komen van afspraken nodig

Stabiliteit gemeentefinanciën: in omvang, maar ook stabiliteit in inkomsten en uitgaven. Kostenontwikkeling Wmo, Jeugd en Participatiewet op een realistische manier vertaald in groei Gemeentefonds


Om onze inwoners betrouwbaar te kunnen bedienen is langjarige stabiliteit in de gemeentefinanciën noodzakelijk. Gemeenten en Rijk moeten voortdurend blijven investeren in heldere afspraken op basis van wederzijds vertrouwen. Dat betekent dat we de kostenontwikkelingen in Wmo, Jeugd en Participatiewet op een realistische manier vertaald willen zien in de groei van het Gemeentefonds.

Dat kan bijvoorbeeld door het Gemeentefonds te koppelen aan de brede rijksbegroting (rijksbegroting eng en de sectoren Sociale Zekerheid & Arbeidsmarkt en Zorg). Het betekent ook: geen eenzijdige ingrepen in het Gemeentefonds, geen apparaatskortingen, en een einde aan de opschalingskorting.

Zie ook

Verschuiving naar lokaal belastinggebied

Om maatschappelijke opgaven vanuit de lokale samenleving en met de juiste democratische afweging op te kunnen pakken, is financiële armslag noodzakelijk. Vanuit deze invalshoek willen wij een verschuiving naar het lokale belastinggebied, mits een aantal uitgangspunten zijn geborgd.

Zie ook