Fysiek - speerpunten gemeenten

 Nu inrichten en bouwen met het oog op de toekomst

1. Investeringsagenda energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie


Gemeenten, provincies en waterschappen willen samen met het Rijk en samen met bedrijven, burgers en maatschappelijke organisaties werken aan drie nationale programma’s gericht op energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Het gaat om economisch urgente, sociaal-maatschappelijk ingrijpende en tegelijkertijd innovatief kansrijke opgaven.

Van het Rijk vragen we een financiële impuls om onze eigen investeringen in de aanpak van deze opgaven te versnellen en regionale uitvoeringskracht en kennisontwikkeling te organiseren.

De VNG, het IPO en de UvW hebben de Investeringsagenda 'Naar een duurzaam Nederland' opgesteld. Lees hier meer over in 'Decentrale overheden presenteren duurzame investeringsagenda'.

2. Voldoende en passende woonruimte. Corporaties moeten investeringsruimte houden


Verschillende mensen hebben verschillende behoeften, ook wat passende woonruimte betreft. Het gaat hier om voldoende sociale woningen, betaalbare woningen in het vrije segment, en aanpassingen in woningen om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. We vragen het kabinet om de investeringsruimte van corporaties in stand te houden waarbij gemeenschappelijke regie op investeringen in de samenleving wordt geborgd.

Zie ook