Digitale Agenda 2020

Transparant en efficiënt werken. Standaardiseren waar mogelijk en lokaal maatwerk bieden waar nodig; wat samen kan ook samen doen. Dat is de ambitie van de Digitale Agenda 2020.

In de Digitale Agenda zijn de gezamenlijke ambities van gemeenten vastgelegd om aan te sluiten bij en effectief te opereren in de informatiesamenleving. De Digitale Agenda 2020 (DA2020) ondersteunt, ontzorgt en versterkt gemeenten daarbij en doet dat aan de hand van een zestal doelstellingen: meer datagedreven werken, optimaliseren gemeenschappelijke infrastructuur, samen organiseren, verbeteren dienstverlening aan inwoners en ondernemers, verder brengen van innovatie en onderzoek. Dit wordt toegelicht op de website van VNG Realisatie.

De VNG en VNG Realisatie ondersteunen gemeenten vanuit de Digitale Agenda ook in 2017 rond de noodzakelijke standaardisatie, het vergemakkelijken van bedrijfsprocessen en het vormgeven van gemeenschappelijke bestuurlijke ambities. 

Projecten en ontwikkelingen Digitale Agenda 2020

Op de site van VNG Realisatie staat een overzicht van alle lopende projecten, verkenningen en ondersteuningsmiddelen binnen de Digitale Agenda 2020. Van Blockchain, Data-Gedreven-Gemeenten en Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI) tot Procesverbetering aanvraag rijbewijzen en Uniforme ICT-inkoopvoorwaarden. Al deze informatie staat in de Roadmap DA2020.