Directie Beleid

De directie Beleid bestaat uit drie directeuren met een collectieve verantwoordelijkheid voor de uitwerking van de VNG strategie naar de strategie voor de directie Beleid. Elke directeur Beleid heeft daarnaast inhoudelijke aandachtsgebieden en is eindverantwoordelijk voor specifieke projecten en programma’s. Een belangrijke plek binnen de directies Beleid heeft (het team) informatievoorziening met activiteiten die vooral zijn gericht op de directe interactie met leden en het beheer en de beschikbaarheid van digitale informatie met betrekking tot het primaire proces.

Directie Beleid Leefomgeving, Arbeidszaken

Directeur: Edward Stigter

Beleidsterreinen

De directie Beleid Leefomgeving en Arbeidszaken houdt zich bezig met de maatschappelijke opgaven in de fysieke leefomgeving en de programma’s Energietransitie en Invoering Omgevingswet. Tot het behouden en versterken van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving horen onder andere de aandachtsgebieden klimaatadaptatie, energietransitie, water, landbouw, bouwen, herstructureren en bereikbaarheid, circulaire economie en afval. Daarnaast houdt de directie zich bezig met de collectieve belangenbehartiging op het terrein van arbeidsvoorwaarden.

Over Edward Stigter

Edward Stigter kent de maatschappelijke opgaven die spelen in de fysieke leefomgeving goed. Onder meer door zijn ervaring in zijn laatste functie als directeur van het programma Eenvoudig Beter. Vanuit dit rijksbrede programma is samen met praktijkdeskundigen succesvol gewerkt aan een nieuw stelsel voor het omgevingsrecht. Edward was daarvoor bij het rijk werkzaam in diverse (management)functies op het gebied van ruimtelijke ordening, energie en wonen. Hij is zijn carrière begonnen als beleidsmedewerker milieu bij de gemeente Alphen a/d Rijn. Edward heeft Milieukunde en Politicologie gestudeerd.

Nevenfuncties

Geen

Zie ook

Directie Beleid Inclusieve samenleving, Gemeentefinanciën

Directeur: Ali Rabarison

Over Ali Rabarison

Ali Rabarison heeft ervaring met de vraagstukken die spelen in het sociale- en fysieke domein. Zij was hoofd Sociaal Domein bij de directie Bestuursadvisering van de gemeente Amsterdam. Daarvoor was ze directeur Woon- en Leefomgeving bij het ministerie van BZK en plv. directeur Programmadirectie Wijkenaanpak, voormalig VROM. In deze functies bezocht Ali Rabarison veel wijken en buurten om samen met de gemeente, corporaties, maatschappelijke organisaties en bewoners een aanpak te ontwerpen om de leefbaarheid te vergroten. Ze was betrokken bij het opstellen en uitvoeren van het Nationale Programma Rotterdam Zuid en zat namens het Rijk in het bestuur daarvan. Daarnaast werkte ze aan integratievraagstukken en vreemdelingenzaken bij het ministerie van Justitie en de IND. Ali studeerde international law, political sciences aan de Universiteit Leiden.

Zie ook

Directie Beleid Informatiesamenleving, Gemeenterecht, Lokale Democratie en Veiligheid

Directeur: Nathan Ducastel

Over Nathan Ducastel

Voor Nathan Ducastel is informatiebeleid, digitalisering en dienstverlening bekend terrein. Nathan werkte de afgelopen 11 jaar als adviseur, MT-lid en manager bij PBLQ, een adviesbureau op het gebied van informatiebeleid en de informatiesamenleving. Ook in zijn eerdere loopbaan is informatiebeleid en de overheid een rode draad, onder andere bij het ministerie van BZK. Daarmee brengt hij de nodige ervaring mee om complexe onderwerpen verder op de bestuurlijke agenda te zetten en in goede banen te leiden en om handelingsperspectieven te ontwikkelen. Nathan begon bij de VNG als waarnemend hoofd van het team Informatiesamenleving. Hij positioneerde daarbij uitdrukkelijk ook de impact van digitalisering op de samenleving als onderdeel van de agenderende rol van de VNG. Nathan studeerde politicologie aan de Universiteit van Amsterdam.

Zie ook