De VNG: kerntaken

Onze missie

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een krachtige lokale overheid.

Onze visie

Dat doen we door agendasettend te zijn op voor gemeenten relevante vraagstukken en ontwikkelingen, en door de lokale uitvoering centraal te stellen bij maatschappelijke opgaven.

Platformfunctie

De VNG biedt haar leden een platform via commissies, provinciale afdelingen, congressen, studiedagen en op vng.nl. Uitwisseling van ervaringen en leren van elkaar staan voorop.

Zie ook:

Belangenbehartiging

De VNG is de belangenbehartiger van alle gemeenten en is dan ook regelmatig gesprekspartner van andere overheden, leden van het parlement, maatschappelijke organisaties en belangenverenigingen. De VNG hecht veel waarde aan deze contacten. Samen met andere betrokkenen staan gemeenten immers voor de opgave taken en dienstverlening aan burgers en bedrijven zo goed mogelijk te organiseren en uit te voeren. Gemeenten spelen daarbij een belangrijke rol, zij zijn feitelijk de werkvloer van de overheid.

Zie ook:

Dienstverlening

De VNG ondersteunt gemeenten bij het vertalen van nationale wet- en regelgeving naar gemeentelijk beleid. En ondersteunt gemeenten op tal van uitvoeringsvraagstukken. Daarnaast is er praktische ondersteuning in de vorm van kennisoverdracht en kennisdeling via diverse middelen en via het KCC kunnen gemeenten vragen stellen over specifieke beleidsthema's en andere onderwerpen.

Zie ook:

Producten en diensten

Via verschillende producten en diensten geeft de VNG invulling aan haar platformfunctie, de belangenbehartiging en de dienstverlening.

Zie ook: