De VNG: kerntaken

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is de koepelorganisatie van alle gemeenten. Samen met alle gemeenten bouwt de VNG aan de kracht en kwaliteit van het lokaal bestuur. De VNG behartigt de belangen van de gemeenten, voert gemeenschappelijke diensten voor gemeenten uit en biedt haar leden een platform. De gemeenten moeten worden gesteund in hun ambities om zich verder te ontwikkelen als eerste overheid, én worden ondersteund in het aangaan van alle uitdagingen die zij ondervinden. Op deze pagina leest u meer over de ondersteuning en dienstverlening van de VNG.

Zie ook:

Platformfunctie

De VNG biedt haar leden een platform via commissies, provinciale afdelingen, congressen, studiedagen en op vng.nl. Uitwisseling van ervaringen en leren van elkaar staan voorop.

Zie ook:

Belangenbehartiging

De VNG is de belangenbehartiger van alle gemeenten en is dan ook regelmatig gesprekspartner van andere overheden, leden van het parlement, maatschappelijke organisaties en belangenverenigingen. De VNG hecht veel waarde aan deze contacten. Samen met andere betrokkenen staan gemeenten immers voor de opgave taken en dienstverlening aan burgers en bedrijven zo goed mogelijk te organiseren en uit te voeren. Gemeenten spelen daarbij een belangrijke rol, zij zijn feitelijk de werkvloer van de overheid.

Zie ook:

Dienstverlening

De VNG ondersteunt gemeenten bij het vertalen van nationale wet- en regelgeving naar gemeentelijk beleid. En ondersteunt gemeenten op tal van uitvoeringsvraagstukken. Daarnaast is er praktische ondersteuning in de vorm van kennisoverdracht en kennisdeling via diverse middelen en via het KCC kunnen gemeenten vragen stellen over specifieke beleidsthema's en andere onderwerpen.

Zie ook:

Producten en diensten

Via verschillende producten en diensten geeft de VNG invulling aan haar platformfunctie, de belangenbehartiging en de dienstverlening.

Zie ook:

Werken bij de VNG

Bij de VNG werken ruim 200 mensen de zich vanuit een positief-kritische houding inzetten voor de leden, de gemeenten. Werken in een politiek-geëngageerde werkomgeving? Een uitdaging op strategisch niveau? Kijk dan eens bij:

Meer informatie