17 juni 2019
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders natuur, U heeft donderdag 20 juni uw debat over de uitspraak van de Raad van State over de Programmatische Aanpak Stikstof. Graag willen wij u het gemeentelijk perspectief meegeven.
17 juni 2019
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders Omgevingswet, U heeft tot 20 juni de mogelijkheid te reageren op het ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet (33118-118). De VNG heeft daar enkele opmerkingen op. Het Invoeringsbesluit regelt het overgangsrecht, en wijzigt of vult op onderdelen de AMvB’s aan die in de Staatscourant zijn gepubliceerd. Vanwege de samenhang tussen diverse...
7 juni 2019
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Op 13 juni 2019 debatteert u met de staatssecretaris over de agenda Mensenhandel en prostitutie. Graag brengen we vanuit de VNG drie punten onder uw aandacht: Verbinding zorg en veiligheid - de aanpak van mensenhandel vraagt om een bredere blik en intensievere samenwerking; Mogelijkheid tot meer...
7 juni 2019
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Op 12 juni a.s. debatteert u over het Asiel en Vreemdelingenbeleid. Gemeenten vragen uw aandacht voor voorheen Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers (AMV’ers) die 18 zijn geworden en vanaf die leeftijd onder de verantwoordelijkheid van gemeenten vallen. Wij vragen u de minister op te roepen om samen met...
7 juni 2019
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Donderdag 13 juni debatteert u met minister De Jonge over de Jeugdhulp. Met het oog op het plenaire debat van woensdag 5 juni in de middag heb ik u al geïnformeerd over de besluitvorming van de Algemene Ledenvergadering van de VNG diezelfde 5e juni in de...
7 juni 2019
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Op 13 juni spreekt u in het AO Laaggeletterdheid over de brief Samen aan de slag voor een vaardig Nederland: vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024 van vier bewindslieden van OCW, VWS, BZK en SZW. Bij deze ontvangt u de VNG-optiek.
7 juni 2019
Brief aan parlement
Geachte woordvoerder mobiliteit en verkeersveiligheid, U heeft op 13 juni het algemeen overleg verkeersveiligheid. Graag willen we u informeren over het gemeentelijk standpunt. In 2018 zijn in Nederland 678 doden gevallen in het verkeer. Dat zijn er 65 meer dan in het jaar daarvoor. We zien helaas dat de trend...
5 juni 2019
Brief aan parlement
Geachte leden van de vaste Kamercommissie Economische Zaken, Graag willen wij u bedanken voor de uitnodiging aanwezig te zijn bij de hoorzitting governance klimaatbeleid. Het thema is veel besproken op de verschillende hoorzittingen van de klimaattafels en wij willen graag onze inzichten aan u meegeven.
5 juni 2019
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Vanochtend was de VNG bijeen in Barneveld voor zijn Algemene Ledenvergadering. Op de agenda stond onder andere de stand van zaken in het sociaal domein, in het bijzonder de (financiën) van de jeugdzorg. De leden zijn teleurgesteld dat het kabinet niet bereid is gebleken tot een...
14 mei 2019
Brief aan parlement
U heeft in de week van 21 mei de plenaire behandeling van de aanvullingswet natuur (34.985). De VNG wil u daarvoor enkele aandachtspunten meegeven.