29 januari 2020
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Op 5 februari debatteert u over Inburgering en Integratie. Per 1 januari 2021 moet het nieuwe inburgeringstelsel van kracht worden. Wij, VNG en Divosa, steunen de hoofdlijn en ambitie van de nieuwe wet: meer nieuwkomers participeren sneller. Echter, zonder voldoende middelen en mogelijkheden om regie te...
27 januari 2020
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Woensdag 29 januari debatteert u met staatssecretaris Blokhuis over de GGZ. De VNG neemt zijn rol, samen met ketenpartners, om het stelsel te laten werken. Wij zien echter ook een paar punten die landelijk moeten worden geregeld en daarvoor vragen wij uw aandacht: Kom tot een...
21 januari 2020
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders, Woensdag is de behandeling van de wijziging van het woonplaatsbeginsel. De VNG steunt het wetsvoorstel, heeft mee kunnen denken bij de totstandkoming ervan, en is voor invoering zoals dat nu is voorzien. Wij zijn tegen uitstel. Verdere vertraging, want de wet zou eerst al per 1 januari 2020...
20 januari 2020
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Morgen, dinsdag 21 januari, is het VAO Maatschappelijke Opvang, de plenaire afronding van het AO van 19 december.
14 januari 2020
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Morgen, woensdag 15 januari debatteert u met minister De Jonge over de toenemende wachtlijsten voor verpleeghuizen. Tevens heeft uw Commissie ingestemd met het verzoek van het lid Laan-Geselschap (VVD) het rapport van de 'Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen' voor vandaag 12.00 uur te mogen ontvangen.
14 januari 2020
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, In vervolg op mijn vorige mail waarin ik met het oog op het debat morgen aandacht vroeg voor de gevolgen van de vergrijzing, wil ik u hierbij nadere informatie bezorgen over een door EenVandaag gehouden enquête onder gemeenten én onder gebruikers over het Abonnementstarief in de...
7 januari 2020
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders wonen, U heeft tot 16 januari om inbreng te leveren op de Wijziging van de Huisvestingswet 2014 in verband met de aanpak van ongewenste neveneffecten van toeristische verhuur van woonruimte (Wet toeristische verhuur van woonruimte wetsvoorstel toeristische verhuur van woonruimte (35 353). Graag geven wij u het VNG...
17 december 2019
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders verkeersveiligheid, U heeft morgen het AO verkeersveiligheid. Gisteren heeft u daar een uitgebreide verzamelbrief over ontvangen van I&W. Daarin staat in bijlage 3 ook het resultaat van het onderzoek naar de BDU bestedingen van provincies ten behoeve van gemeentelijke infrastructuurprojecten. Omdat wij het niet eens zijn met de...
11 december 2019
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Op donderdag 19 december spreekt u weer over de Maatschappelijke Opvang (MO). Het kabinet stelt terecht in de voortgangsrapportage Beschermd Wonen (BW) en Maatschappelijke Opvang van 4 juli 2019 dat we kwetsbare mensen op een goede manier moeten ondersteunen en begeleiden, zodat zij op eigen wijze...
9 december 2019
Brief aan parlement
Hartelijk dank voor uw uitnodiging om deel te nemen aan het rondetafelgesprek over PFAS en de gelegenheid om daarvoor een position paper in te brengen. Uiteraard gaan wij graag op uw uitnodiging in. Hierbij treft u ons position paper aan. Gemeenten zien in aanpak van de PFAS crisis een korte...