18 september 2020
Brief aan parlement
Geachte leden van de vaste commissie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Tot 1 oktober heeft u de gelegenheid uw schriftelijke inbreng te leveren op het wetsvoorstel bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur (35 546). De VNG, de Nederlandse Vereniging van Raadsleden (NVR), het Nederlands Genootschap Burgemeesters (NGB), de Wethoudersvereniging en de...
17 september 2020
Brief aan parlement
NOVI goede aanzet tot meer samenhangende afwegingen over de fysieke leefomgeving De NOVI biedt ruimte voor decentrale keuzes en voor het samen aanpakken van de maatschappelijke opgaven.
11 september 2020
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders dierenwelzijn, U heeft op 29 september uw AO dierenwelzijn buiten de veehouderij. Graag sturen wij u onze brief toe die we 8 september hebben gestuurd naar minister Schouten.
7 september 2020
Brief aan parlement
Het ontwerpwetsvoorstel Mobiliteitsfonds is een goede aanzet voor gemeenten om meer gebiedsgericht en integraal te werken. Wel zien gemeenten enkele aandachtspunten. Dat schrijft de VNG aan de Tweede Kamer in de aanloop naar het wetgevingsoverleg op 10 september.
4 september 2020
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders wonen, U heeft maandag 7 september uw wetgevingsoverleg Wet toeristische verhuur woonruimte. Wij willen daar graag nog kort op reageren. Steun wet De VNG heeft waardering voor het wetsvoorstel. Het biedt aan gemeenten de keuze om wel of geen beleid te ontwikkelen en instrumenten te gebruiken op toeristische...
31 augustus 2020
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Binnenkort staat voor u het wetsontwerp tot Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie (Uitvoeren Breed Offensief, 35394) op de agenda. Over dit wetsontwerp heeft de VNG al het nodige naar voren gebracht. Bij de...
28 augustus 2020
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Binnenkort, mogelijk in week 37, bespreekt u de wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Comptabiliteitswet 2016 in verband met het afschaffen van de decentrale rekenkamerfunctie en het uitbreiden van de bevoegdheden van de rekenkamers (de Wet versterking decentrale rekenkamers, 35298). De VNG heeft al...
10 juli 2020
Brief aan parlement
Donderdag 14 juli om 14.00 uur is voor u de deadline voor het leveren van een inbreng voor het verslag over het wetsvoorstel Nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen. De VNG en NVVB willen graag het volgende onder uw aandacht brengen, zodat u dit desgewenst kunt betrekken bij uw inbreng over dit...
30 juni 2020
Brief aan parlement
Morgen, woensdag 1 juli, voert u een plenair debat over institutioneel racisme in Nederland. Gemeenten zijn op basis van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (Wga) verplicht om een Antidiscriminatievoorziening (ADV) in te richten voor het verlenen van bijstand en het registeren van klachten. Vandaag hebben de ADV’s, samen met Discriminatie.nl, de...
26 juni 2020
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Op woensdag 1 juli debatteert u met staatssecretaris Knops over digitalisering. Vanuit de VNG vragen wij u aandacht voor twee onderwerpen: Ontwerpbesluit Digitale Overheid: uitvoeringstoetsen op alle AMvB’s zijn noodzakelijk. Programma Machtigen: gemeenten zijn teleurgesteld over de opgelopen vertraging.