2 december 2019
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Op 5 december 2019 behandelt u de tijdens het Algemeen Overleg Mensenhandel de Voortgangsnota over de aanpak van Mensenhandel. Ook bij de begroting van Justitie en Veiligheid hebben we al aandacht voor de aanpak van mensenhandel gevraagd.
2 december 2019
Brief aan parlement
Naar aanleiding van het verzoek van de commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om te komen met een kort position paper over twee wetsvoorstellen over de stikstofproblematiek: het initiatiefwetsvoorstel Tijdelijke noodwet stikstof van de leden Kops, Graus en Van Aalst (allen PVV) en het wetsvoorstel Spoedwet aanpak stikstof van de...
27 november 2019
Brief aan parlement
Op 2 december behandelt u het onderdeel Sport en Bewegen van de VWS-begroting 2020.Wij vragen u aandacht voor het volgende: Verruimde BTW-sportvrijstelling Garantie door het kabinet op volledige rijkscompensatie van gemeenten en aan hen gelieerde sportbedrijven voor 2019 en volgende jaren is noodzakelijk. Routekaart Sport Investeringen in duurzaamheid voor sportvastgoed...
21 november 2019
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Op donderdag 28 november is het AO Medisch Zorglandschap, waarbij u ook spreekt over de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Over dat laatste wil de VNG uw aandacht vragen voor vier punten.
14 november 2019
Brief aan parlement
Integriteit is een belangrijke voorwaarde voor het aanzien- en functioneren van het ambt en het openbaar bestuur. In het position paper Integriteit in het openbaar bestuur gaan we in op het belang van integriteit en zetten we een aantal aandachtspunten op een rij. Er zijn verschillende interne- en externe risico’s...
13 november 2019
Brief aan parlement
Op maandag 18 november behandelt de Tweede Kamer het Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V 2020. De VNG vraagt de aandacht van het kabinet voor de volgende onderwerpen: Het Jeugdhulpbudget moet structureel verhoogd Worden. Jeugdbeschermingsketen en situatie gecertificeerde Instellingen Expertiseteam reikwijdte jeugdhulpplicht. Aanpak administratieve lasten.
13 november 2019
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, In week 47 (18-21 november) behandelt u de Begroting Justitie en Veiligheid (35300 VI). De VNG vraagt uw aandacht voor de volgende onderwerpen: Ondermijning Een effectieve aanpak vraagt om een integrale aanpak op preventie en repressie. Het doel moet zijn dat we aan de voorkant van...
12 november 2019
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders economie, U heeft in week 47 uw begrotingsbehandeling Economische zaken en Klimaat. Bijgevoegd treft u ons position paper aan. De VNG vraagt hierin uw aandacht voor twee onderwerpen: De uitrol van 5G Gemeenten dienen meer in staat te worden gesteld om de uitrol te realiseren. Aanbesteden Verbeter de...
6 november 2019
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders ruimte en wonen, U behandelt op 11 november de Begroting Wonen en Ruimte. De VNG wil graag uw aandacht vragen voor vier onderwerpen: Omgevingswet : Gemeenten maken zich in de cruciale fase voor inwerkingtreding zorgen over de landelijke Voorzieningen. Aardgasvrije wijken : Gemeenten moeten in staat worden gesteld...
6 november 2019
Brief aan parlement
Geachte leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, U hebt de VNG verzocht een position paper op te stellen over het wetsvoorstel Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (hierna: WMEBV) en daarbij in te gaan op de impact van het wetsvoorstel voor bestuursorganen, burgers en bedrijven en eventuele kanttekeningen bij...