2 juli 2021
Brief aan parlement
De Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat debatteert op 7 juli 2021 over klimaat en energie. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen hebben ten behoeve van dit debat een gezamenlijk position paper opgesteld.
2 juli 2021
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Woensdag 7 juli debatteert u met het kabinet over het verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag Ongekend Onrecht. Eerder, op 18 januari, heeft u onze visie daarop ontvangen.
2 juli 2021
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Woensdag 7 juli debatteert u met minister Koolmees over Arbeidsmigratie. Voor gemeenten is het van het grootste belang dat de aanbevelingen van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten, de Commissie Roemer, met spoed worden uitgevoerd. Zoals we al aangaven bij onze inbreng voor het debat over Arbeidsmigratie van...
1 juli 2021
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders van de vaste Kamercommissie Financiën, U heeft volgende week uw afsluitende plenaire debat over de Voorjaarsnota. De VNG vraagt uw aandacht voor financiële aspecten in het lopende begrotingsjaar van 2 belangrijke dossiers. Een oplossing is nodig, omdat anders het risico bestaat dat gemeenten vanwege budgetproblemen niet meer kunnen...
29 juni 2021
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders milieu van de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat, U heeft op 1 juli het debat Externe veiligheid. De VNG geeft u graag twee punten mee. Dit zijn: Het VTH stelsel Asbestdaken
25 juni 2021
Brief aan parlement
Geachte mevrouw Tielen, De Kamer staat voor een belangrijke stap in het verdere proces van de Kinderopvangtoeslagaffaire. Het kabinet schetst in de Kamerbrief bij de 7e voortgangsrapportage de dilemma’s en voorgestelde richtingen voor het vervolg. Vanuit de gemeentelijke uitvoeringspraktijk geven wij de Kamer graag een aantal overwegingen bij de besluitvorming...
20 juni 2021
Brief aan parlement
Geachte leden van de vaste Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, U heeft op 24 juni het commissiedebat Gezond en Veilig Werken. Een aantal agendapunten betreffen het asbestdossier. Wij willen in het bijzonder aandacht vragen voor agendapunt 11 over de uitwerking van de op 17 november 2020 met algemene stemmen aangenomen...
15 juni 2021
Brief aan parlement
Op 24 juni voert u een debat met de minister van Binnenlandse Zaken over de woningbouwopgave. Graag brengen wij u vanuit de gemeenten, provincies en waterschappen onze zorgen onder de aandacht.
10 juni 2021
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Vanmiddag om 16.00 uur voert u het debat over het burgerinitiatief ‘Stop de hondenbelasting’. Het burgerinitiatief is een waardevol instrument voor u om uw taak als volksvertegenwoordiging meer diepgang te geven. Vandaar dat de VNG zich tot nu terughoudend heeft opgesteld.
8 juni 2021
Brief aan parlement
Geachte leden van de Vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid, Op 16 juni 2021 debatteert uw commissie met de Minister van Justitie en Veiligheid over diverse onderwerpen tijdens het Commissiedebat ‘Criminaliteitsbestrijding en georganiseerde criminaliteit/ondermijning’. Ten aanzien van de thema’s/onderwerpen ondermijning, witwassen, digitale veiligheid en criminaliteit, lokale handhaving en enkele onderdelen...