Nieuws
22 september 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/050
Geachte leden van college en gemeenteraad, Op 15 september jl. heeft de Voordrachtscommissie van de VNG haar enkelvoudige voordracht vastgesteld voor de invulling van 217 vacatures van de in totaal 220 opengestelde vacatures in de bestuurlijke organisatie van de VNG. De kandidaten voor deze voordracht zijn vervolgens door het bestuur...
Gebouw de Willemshof vanaf de voorkant gezien
19 september 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/049
Geachte leden van college en gemeenteraad, Met deze brief informeren wij u over de – voorwaardelijke – ondertekening door de VNG van het Integraal Zorgakkoord op 16 september jl. We gaan in op de aanleiding voor het akkoord, de betekenis voor gemeenten en het voorbehoud waaronder het VNG-bestuur heeft ingestemd...
Jeugdzorg
26 augustus 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/048
Geachte leden van college en gemeenteraad, De VNG en het Veiligheidsberaad hebben samen afspraken gemaakt met het rijk om uit de opvangcrisis te komen en daar uit te blijven. Deze afspraken gaan zowel over de acute problemen als een structurele aanpak met bijbehorende financiële afspraken. Het afgelopen jaar is de...
Asielboot ligt aan de waterkant in Gouda
25 augustus 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/047
Geachte leden van college en gemeenteraad, Het VNG-bestuur heeft dit voorjaar twee nieuwe standaarden voor de gemeentelijke informatievoorziening vastgesteld. In deze brief leest u per standaard wat deze inhoudt en wat uw gemeente moet of kan doen. Met deze standaarden zetten we een volgende stap naar een moderne informatievoorziening en...
Broekerhaven in Stede Broec
21 juli 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/045
Geachte leden van college en gemeenteraad, Een nieuwe aanpak voor stikstofreductie om stikstofgevoelige natuur te beschermen is noodzakelijk, omdat sinds 2019 de vergunningverlening voor allerlei ontwikkelingen zoals woningbouw en bedrijfsontwikkelingen stokt. Het rijk koerst daarbij op een duurzame landbouwsector die functioneert in samenhang met het natuurlijke systeem van bodem, water...
Rijtjeswoningen in aanbouw
14 juli 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/046 LOGA : 22/04
Adviezen werkgroepen Hybride werken en Bovenwettelijke sociale zekerheid De partijen in het LOGA hebben het advies van zowel de werkgroep Hybride werken (Thuiswerken) als het advies Bovenwettelijke sociale zekerheid in ontvangst genomen en hebben vastgesteld dat beide werkgroepen hiermee uitvoering hebben gegeven aan hun opdracht. De bij de cao betrokken...
Allemaal handen op elkaar
14 juli 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/043
Geachte leden van college en gemeenteraad, In reactie op de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) heeft het vorige kabinet voorstellen gedaan om de publieke dienstverlening fundamenteel te verbeteren. Met het programma Werk aan Uitvoering (WaU) werken rijk, uitvoeringsorganisaties en gemeenten hier samen aan. Als onderdeel van de aanpak heeft het vorige...
mand ondertekent overeenkomst
14 juli 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/044
Geachte leden van college en gemeenteraad, De opvang van vluchtelingen vraagt veel van alle overheden. Gemeenten leveren hun bijdrage door Oekraïense ontheemden op te vangen, in veel gevallen locaties voor asielopvang te leveren, crisisnoodopvang en noodopvang te organiseren vanwege het tekort aan reguliere asielopvangplekken, en door statushouders te huisvesten.
statushouder verlaat asielopvang met koffer
14 juli 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/042
Geachte leden van college en gemeenteraad, Sinds de invoering van de Wet dualisering gemeentebestuur in 2002 heeft de functie van griffier, als belangrijkste adviseur van de gemeenteraad, zich doorontwikkeld en geprofessionaliseerd. Dit past in het streven naar een sterkere positie van gemeenteraden in onze lokale democratie van vandaag en morgen.
Gemeenteraadsvergadering
6 juli 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/041
Geachte leden van college en gemeenteraad, In 2018 is het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV) gestart, met een vernieuwde visie op en aanpak voor verkeersveiligheid. Overheden en maatschappelijke partijen zetten binnen het SPV gezamenlijk in op een meer ‘risicogestuurd’ verkeersveiligheidsbeleid: ongevallen voorkómen door de belangrijkste risico’s in het verkeerssysteem proactief...
Autosnelweg van bovenaf