Nieuws
22 maart 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/010
Geachte leden van college en gemeenteraad, Aanleiding: Jeugdbescherming is een belangrijke wettelijke taak die uitgevoerd wordt door de Gecertificeerde Instellingen (GI’s). Al geruime tijd staan deze GI’s en daarmee de bescherming van jeugdigen onder grote druk. Met inspectierapporten is hier herhaaldelijk aandacht voor gevraagd. Ook de FNV heeft bij herhaling...
Meisje in gesprek met begeleider
21 maart 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/009
Geachte leden van college en gemeenteraad, De VNG zoekt kandidaten voor in totaal 11 vacatures in het VNG-bestuur en in verschillende VNG- commissies (inclusief colleges), waaronder de vacature van vicevoorzitter. We nodigen u van harte uit om u kandidaat te stellen voor een of meer vacatures. In de profielschetsen in...
Vergadering raadsleden
20 maart 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/008
Geachte leden van college en gemeenteraad, Met deze ledenbrief ontvangt u de nieuwe VNG Model Verordening gemeentelijke rekenkamer. Dit model is aangepast aan de Wet versterking decentrale rekenkamers. Deze wet is op 1 januari 2023 in werking getreden en kent een overgangstermijn van een jaar. Dit betekent dat alle gemeenten...
Vrouw rekent iets uit met rekenmachine
27 februari 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/007
Dit is de ledenraadpleging over het principeakkoord voor de Cao Gemeenten 2023. U kunt een reactie geven tot vrijdag 31 maart 2023 12.00 uur . Het akkoord wordt definitief na bekrachtiging door het bestuur op uiterlijk donderdag 6 april 2023. Het principeakkoord gaat behalve over de Cao Gemeenten ook over...
cao gemeenten website
13 februari 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/006
Geachte leden van college en gemeenteraad, Het ministerie van VWS, de VNG, Zorgverzekeraars Nederland en GGD GHOR Nederland hebben op 3 februari het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) ondertekend. In het akkoord is afgesproken hoe preventief gezondheids­beleid kan worden versterkt en duurzaam kan worden geborgd. Voor de uitvoering van...
Mevrouw aan het fietsen over een dijk
9 februari 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/005
Geachte leden van college en gemeenteraad, Turkije en Syrië zijn deze week zwaar getroffen door meerdere zware aardbevingen. De schaal van verwoesting die ze hebben achtergelaten is enorm. De World Health Organisation (WHO) schat het aantal getroffen mensen op 23 miljoen en verwacht dat het aantal dodelijke slachtoffers volgende week...
Hulpverlener staat voor ingestort gebouw
26 januari 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/003
Geachte leden van college en gemeenteraad, Op 16 november jl. hebben wij vacatures opengesteld voor het lidmaatschap van de Tijdelijke Adviescommissie Asiel & Migratie. Vandaag heeft het VNG-bestuur op voordracht van de Voordrachtscommissie in totaal 19 leden benoemd. Eerder heeft het bestuur bestuurslid Rutger Groot Wassink, wethouder van Amsterdam, reeds...
18 januari 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/001
Geachte leden van het college en de gemeenteraad, Vanaf 1 januari 2023 heeft u een nieuwe verantwoordelijkheid en regierol ten aanzien van de informatiepunten digitale overheid (IDO’s). IDO’s zijn laagdrempelige, eerstelijnshulploketten in lokale bibliotheken, waar inwoners en ondernemers terecht kunnen met vragen over de digitale overheidsdienstverlening. In deze ledenbrief informeren...
18 januari 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/002
Geachte leden van college en gemeenteraad, Aanleiding De VNG heeft overeenstemming bereikt met het rijk over een onderzoek naar de houdbaarheid van de Wmo en de groeiraming jeugdzorguitgaven. Met dit onderzoek willen we inzicht krijgen in hoe het beroep op de Wmo 2015 en de Jeugdwet zich op een middellange...
vrouw op scootmobiel en wandelende man