3 december 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/104
Over ruim een jaar treedt de Omgevingswet in werking. De inschatting van de bestuurlijke partners en de minister is, dat het wenselijk en mogelijk is de Omgevingswet per 1 januari 2021 in werking te laten treden. Onlangs heeft de minister hierover de Kamer geïnformeerd. Deze ledenbrief geeft een stand van...
2 december 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/103
De Model Archiefverordening 2017 en aanhangende modellen (Model Beheerregeling informatiebeheer en Model Aanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeheer) van de VNG zijn geactualiseerd in verband met de Aanpassing van wetten in verband met de invoering van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren, die onder meer een aanpassing in de Archiefwet 1995...
29 november 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/102
De VNG heeft de publicatie ‘Handhaving door en voor gemeenten”, een juridische handleiding voor de gemeentelijke praktijk herzien. Sinds het verschijnen van deze publicatie in 2013 is er veel feedback ontvangen vanuit de gemeentelijke praktijk. Er is waardering uitgesproken voor de veelheid aan informatie en de verwijzingen naar de handige...
27 november 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/101
In deze ledenbrief informeren wij u over het totaalpakket aan moties en ingezonden brieven voor de Buitengewone ALV van 29 november a.s. die wij de afgelopen weken hebben ontvangen (stand van zaken 27 november). In onze ledenbrief van 22 november hebben wij u geïnformeerd over acht moties en twee brieven...
19 november 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/099
De wijziging van de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (programma Beter Kenbaar)gaat naar verwachting 1 januari 2020 in. Dit betekent voor gemeenten dat zij verplicht zijn vóór 31 december 2020 de publiekrechtelijke beperkingen via de nieuwe collectieve voorziening te gaan registreren. Zie hierover onze ledenbrief. Het doel van de wetswijziging is...
13 november 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/098
Op het terrein van de mobiliteit gaan de ontwikkelingen snel. Er gebeurt veel dat ook voor gemeenten van belang is. In deze brief vragen wij aandacht voor duurzame mobiliteit, verkeersveiligheid en financiering van mobiliteit. Allemaal onderwerpen die u de kans bieden om uw mobiliteitsbeleid verder vorm te geven. Deze brief...
13 november 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/097
Op 25 oktober jl. informeerden wij u over de enkelvoudige voordracht van de adviescommissie voor de invulling van in totaal 11 vacatures in het VNG bestuur en de vaste beleidscommissies. Daarbij is de mogelijkheid tot het stellen van tegenkandidaten geopend. Er zijn hierop geen tegenkandidaten gesteld. In de Buitengewone ALV...
12 november 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/096
VNG heeft met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) afspraken gemaakt over landsdekkende en structurele samenwerking in de regio. We hebben met elkaar en met de minister en de staatssecretaris afgesproken dat dat voor het einde van dit kalenderjaar is geregeld. Wat dat betekent leest u in deze ledenbrief. Deze werkstructuur houdt in...
6 november 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/094
Op 5 juni 2013 hebben gemeenten de resolutie ‘Een vitale lokale samenleving’ aangenomen. De resolutie was een reactie op het zorg – en sociaal akkoord waarin voornemens zijn opgenomen die niet overeenkomen met de gemeentelijke uitgangspunten voor de decentralisaties. Twee onderdelen van de resolutie hebben betrekking op de onderkant van...
1 november 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/087
Wij nodigen u uit voor de Buitengewone ALV op vrijdag 29 november 2019, 13.15-15.00 uur, in NBC Congrescentrum in Nieuwegein. De agendastukken kunt u downloaden via de speciale BALV-pagina op de VNG-website. De presentiekaart, waarmee de gemeente in de gelegenheid wordt gesteld aan de stemmingen deel te nemen, sturen we...