27 juli 2012
Ledenbrief
Lbr. 12/072
Samenvatting Inkomensvoorzieningen: Beleid Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1.1. Wet werk en inkomen kunstenaars definitief stopgezet per 1 juli De Wet werk en inkomen kunstenaars (Wwik) is ingetrokken per 1 januari 2012. Tot 1 juli jl. was er bij de 20-Wwik centrumgemeenten een overgangsregeling voor bestaande Wwik-ers. 1.2. Wet werk en...
16 april 2012
Ledenbrief
Lbr. 12/038
Samenvatting De colleges van B&W hebben sinds 2010 op basis van de Mediawet 2008 een zorgplicht voor de bekostiging van de 287 lokale omroepen, actief in 410 gemeenten. Als richtsnoer wordt hierbij voor 2012 € 1,29 per woonruimte gehanteerd, het bedrag dat voor de lokale omroep in het gemeentefonds is...
11 mei 2011
Ledenbrief
Lbr. 11/028
Samenvatting Gemeenten zijn belangrijke spelers bij de niet-commerciële filmvertoning in ons land, want ongeveer 110 filmtheaters ontvangen een gemeentelijke subsidie. Zij worden mede hierdoor in staat gesteld om artistieke kwaliteitsfilms, bijzondere Europese en Amerikaanse producties, documentaires plus films uit de wereldcinema in hun regio te vertonen. Hun bezoekersaantal is de...
22 februari 2011
Ledenbrief
Lbr. 11/013
Samenvatting Sinds 2007 is het aantal overvallen in Nederland, na jaren van daling, weer sterk toegenomen. Om die reden heeft de toenmalige Minister Hirsch Ballin van Justitie op 15 oktober 2009 een Taskforce Overvallen ingesteld. Deze Taskforce heeft als doel het aantal overvallen te laten dalen. In deze Taskforce zijn...
17 februari 2010
Ledenbrief
Lbr. 10/027
Samenvatting Bij deze attenderen wij u op de publicatie ‘Filmtheaters en cultuurbeleid, Handreiking voor bestuurders van provincies en gemeenten’. Het betreft een co-productie tussen de drie overheden, financieel ondersteund door enkele fondsen en koepels. De handreiking beoogt inzicht te bieden in de stand van zaken binnen het veld en bij...
16 juli 2009
Ledenbrief
Lbr. 09/092
Samenvatting Op verschillende trajecten door heel Nederland gaat aan het einde van dit jaar ‘De Toekomstbus’ rijden. Met de Toekomstbus worden Nederlandse gemeenten bezocht. Wij willen, mede namens onze samenwerkingspartners, de provincies Limburg, Zeeland, Groningen, ministeries van BZK, VROM/WWI en Aedes, graag van u weten of u als gemeente in...
29 april 2009
Ledenbrief
Lbr. 09/055
Samenvatting In deze ledenbrief informeren wij u over de omroepfinancieringen en de kabelontwikkelingen. De bedoeling is dat de gemeenten volgend jaar wettelijk verantwoordelijk worden voor de bekostiging van de lokale omroepen. Wij raden u aan om in uw begroting 2010 daarmee rekening te houden, waarbij u als uitgangspunt € 1,30...
21 januari 2009
Ledenbrief
Lbr. 09/010
Samenvatting Veel gemeenten ontplooien initiatieven om de regeldruk, en daarmee de administratieve lasten, voor burgers en bedrijven te verminderen. Administratieve lasten worden voor een groot deel veroorzaakt door rijksregels, maar ook gemeentelijke regels leiden in de beleving van burgers en bedrijven tot hoge lasten. Om gemeenten te ondersteunen bij het...
26 juni 2008
Ledenbrief
Lbr. 08/115
Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 uw kenmerk bijlage(n) 2 betreft Nieuwe modelovereenkomst gemeentelijke beeldende kunstopdracht ons kenmerk BAOZW/U200801070 Lbr. 08/115 datum 26 juni 2008 Samenvatting Veel gemeenten ontplooien initiatieven om de regeldruk, en daarmee de administratieve lasten, voor burgers en...
18 april 2008
Ledenbrief
Lbr. 08/055
Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. (070) 373 8020 uw kenmerk bijlage(n) 4 betreft wijziging Modelverordeningen subsidies amateurkunst ons kenmerk BAOZW/U200800553 Lbr.08/055 datum 18 april 2008 Samenvatting Met deze brief en bijbehorende bijlagen wordt u geïnformeerd over de wijzigingen van de VNG Modelverordening incidentele subsidies amateurkunst en...