22 januari 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/004
Duizenden ouders zijn getroffen door de problemen met kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst/Toeslagen compenseert hen daar financieel voor. Maar voor wie in de problemen is geraakt, is financiële compensatie niet altijd voldoende. Er kunnen bijvoorbeeld problemen zijn ontstaan rondom huisvesting, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen. Staatssecretaris Van Huffelen, verantwoordelijk...
15 januari 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/002
Vanwege de coronacrisis is het helaas ook in februari niet mogelijk om fysiek bij elkaar te komen. Het VNG-bestuur kiest er daarom voor om ook de Buitengewone ALV van 12 februari a.s., 10.00-12.15 uur, digitaal te laten plaatsvinden. Ik nodig u namens het bestuur van harte uit voor deze Buitengewone...
6 januari 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/001
Op 22 oktober jl. informeerden wij u over de voordracht van de adviescommissie Governance voor de invulling van vacatures in het VNG-bestuur en een aantal VNG-commissies. Op basis van deze voordracht heeft het VNG-bestuur 16 voorgedragen kandidaten op 15 oktober jl. tot waarnemer benoemd. Daarmee konden zij als waarnemer aan...
17 december 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/094
Sinds 2019 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering voor het Rijksvaccinatieprogramma voor de jeugd tot 18 jaar. Voor 2021 wordt het pakket uitgebreid met het MenACWY (meningokokken) voor 14-jarigen. In deze ledenbrief informeren wij de gemeenten daarover.
17 december 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/095
De VNG-handreiking 'Leegstand te lijf uit 2011' is geheel herzien. De VNG heeft een nieuwe Model Leegstandverordening opgesteld (zie bijlage). De modelverordening is vooral wetgevingstechnisch en tekstueel gewijzigd ten opzichte van het model uit 2011. De huidige modelverordening uit 2011 wordt gearchiveerd.
16 december 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/090
Via deze ledenbrief informeren we u over de acties die van uw gemeente nodig zijn betreffende: het ambtshalve verlengen van beschermd wonen of extramurale Wmo ondersteuning het aanleveren aan kostengegevens van cliënten beschermd wonen. Ambtshalve verlengen van beschermd wonen of extramurale Wmo ondersteuning Deze informatie is bestemd voor de gemeentelijke...
16 december 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/092
Het kabinet heeft besloten om ondersteuning te bieden aan cruciale sectoren door middel van tijdelijke banen. Deze banen voor de sectoren zorg, onderwijs en toezicht- en handhaving helpen om deze sectoren te ontlasten. In deze ledenbrief informeren wij u over de regeling van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor...
16 december 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/093
Hierbij ontvangt u opnieuw een overzicht van de actuele ontwikkelingen rond corona. Wij gaan in op de Kamerbrief van het kabinet van 14 december jl. over de maatregelen in het kader van de lockdown, noodopvang voor kinderen, continuïteit van (jeugd)hulp en ondersteuning, opvang dak- en thuislozen, accountantscontrole Tozo, Tijdelijke ondersteuning...
14 december 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/091
Hierbij ontvangt u informatie over de zojuist afgekondigde maatregelen. Deze zijn conform de Tijdelijke wet maatregelen (Twm) vastgelegd in een ministeriele regeling. Het kabinet heeft besloten, vanwege de flinke toename van de besmettingen, dat de regeling meteen ingaat. U vindt hierbij de lijsten met cruciale beroepen, uitgezonderde contactberoepen en uitzonderingen...
11 december 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/089
Hierbij ontvangt u opnieuw een overzicht van de actuele ontwikkelingen rond corona. Wij gaan in op het extra budget voor ondersteuning van jongeren, de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK), de start van de VNG Taskforce voor duurzaam herstel van de regionale economie, veelgestelde vragen rond de Tijdelijke Wet maatregelen...