25 april 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/024
Geachte leden van college en gemeenteraad, De VNG zoekt kandidaten voor in totaal 226 vacatures in het bestuur, 9 adviescommissies en 2 colleges. Wij nodigen alle raadsleden, griffiers, secretarissen, wethouders en burgemeesters van harte uit om zich uiterlijk 2 juni a.s. kandidaat te stellen voor een of meerdere vacatures in...
14 april 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/023
Geachte leden van college en gemeenteraad, De gemeenten hebben in nog geen anderhalve maand bijna 43.000 opvangplekken gerealiseerd voor vluchtelingen uit Oekraïne. Het kan wat ons betreft niet vaak genoeg gezegd worden dat dit een ongelofelijke prestatie is van gemeentebestuurders en -ambtenaren. Naarmate de tijd vordert en meer vluchtelingen worden...
8 april 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/022
Geachte leden van college en gemeenteraad, In deze ledenbrief informeren we u over de voortgang van de gesprekken met het nieuwe kabinet over de financiële positie van gemeenten. Het financieel kader voor de periode 2023 – 2026 is relevant voor de nieuw te vormen colleges. Na onze eerste reactie (‘valse...
1 april 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/020
Geachte leden van college en gemeenteraad, Grondrechten en publieke waarden als transparantie en democratie staan onder druk door de digitalisering. Met de Agenda Digitale Grondrechten en Ethiek 2022-2026 leggen gemeenten gezamenlijk ambities vast over het beschermen van grondrechten en het borgen van publieke waarden in de informatiesamenleving.
1 april 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/021
Geachte leden van college en gemeenteraad, Gisteren sprak de Oekraïense president Zelensky de Tweede Kamer toe. Hij bedankte Nederland onder meer voor de opvang van zijn landgenoten. Complimenten die ook gericht zijn aan gemeenten die grote inspanningen verrichten om Oekraïners op te vangen. Tegelijkertijd waarschuwde hij ook dat er een...
29 maart 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/019
Geachte leden van college en gemeenteraad, In krap drie weken tijd is het u gelukt om bijna 30.000 opvangplekken te realiseren voor vluchtelingen uit Oekraïne. Van deze opvangplekken is inmiddels 60% bezet. De behoefte aan opvangplekken is groot en op rijksniveau wordt al gewerkt aan scenario’s waarin meer dan 50.000...
25 maart 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/018
In deze brief praten we u bij over gesprekken die we voeren met het ministerie van OCW en de onderwijskoepels. Deze gesprekken gaan over ventilatie in schoolgebouwen, maar ook over de bredere opgave op het gebied van onderwijshuisvesting. We vragen hierbij uw aandacht voor 4 zaken.
24 maart 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/017
Met deze ledenbrief ontvangt u de aanpassingen van het VNG-model Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad en de VNG-model Verordening op de raadscommissies. De aanpassingen volgen uit het wetsvoorstel Bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur. De parlementaire behandeling van het wetsvoorstel loopt nog. U kunt...
18 maart 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/016
Geachte leden van college en gemeenteraad, Dankzij uw voortvarende aanpak en grote inzet is de enorme opgave om binnen 2 weken 25.000 opvangplekken te realiseren voor vluchtelingen uit Oekraïne, vrijwel gehaald. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat ook de resterende 25.000 opvangplekken er tijdig zullen komen. Tegelijkertijd hebt...
10 maart 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/014
De datum voor inwerkingtreding van de Omgevingswet is vastgesteld op 1 januari 2023. De VNG, het IPO, de Unie van Waterschappen en het rijk hebben, na gesprekken met alle betrokken stakeholders, gezamenlijk voor deze nieuwe datum gekozen. Het besluit is bekrachtigd in het Bestuurlijk Overleg met minister De Jonge voor...