29 maart 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/019
Geachte leden van college en gemeenteraad, In krap drie weken tijd is het u gelukt om bijna 30.000 opvangplekken te realiseren voor vluchtelingen uit Oekraïne. Van deze opvangplekken is inmiddels 60% bezet. De behoefte aan opvangplekken is groot en op rijksniveau wordt al gewerkt aan scenario’s waarin meer dan 50.000...
25 maart 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/018
In deze brief praten we u bij over gesprekken die we voeren met het ministerie van OCW en de onderwijskoepels. Deze gesprekken gaan over ventilatie in schoolgebouwen, maar ook over de bredere opgave op het gebied van onderwijshuisvesting. We vragen hierbij uw aandacht voor 4 zaken.
24 maart 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/017
Met deze ledenbrief ontvangt u de aanpassingen van het VNG-model Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad en de VNG-model Verordening op de raadscommissies. De aanpassingen volgen uit het wetsvoorstel Bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur. De parlementaire behandeling van het wetsvoorstel loopt nog. U kunt...
18 maart 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/016
Geachte leden van college en gemeenteraad, Dankzij uw voortvarende aanpak en grote inzet is de enorme opgave om binnen 2 weken 25.000 opvangplekken te realiseren voor vluchtelingen uit Oekraïne, vrijwel gehaald. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat ook de resterende 25.000 opvangplekken er tijdig zullen komen. Tegelijkertijd hebt...
10 maart 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/014
De datum voor inwerkingtreding van de Omgevingswet is vastgesteld op 1 januari 2023. De VNG, het IPO, de Unie van Waterschappen en het rijk hebben, na gesprekken met alle betrokken stakeholders, gezamenlijk voor deze nieuwe datum gekozen. Het besluit is bekrachtigd in het Bestuurlijk Overleg met minister De Jonge voor...
4 maart 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/013
Geachte leden van college en gemeenteraad, De gevolgen van de inval van Rusland in Oekraïne raken ons diep. Jan van Zanen heeft, als co-president van de wereldkoepel van gemeenten UCLG en als VNG-voorzitter, zijn zorgen geuit over de Russische inval in Oekraïne. Hij benadrukte dat lokale overheden in conflictsituaties een...
28 februari 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/012
Geachte leden van college en gemeenteraad, De grove aantasting van de internationale rechtsorde in Oekraïne door Rusland raakt ons allemaal. Het is een ernstige aanval op vrijheid, democratie en mensenrechten in de wereld. Ook onze eigen samenleving zal op verschillende manieren de gevolgen ervaren. Diverse Nederlandse gemeenten en ook de...
24 februari 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/010
Geachte leden van college en gemeenteraad, Na de oproep van het vorige kabinet in de zomer van 2021 hebben gemeenten de afgelopen maanden een prestatie van formaat geleverd ten aanzien van de opvang van asielzoekers en de huisvesting van vergunninghouders. De huisvestingstaakstelling van 2021-II is behaald en daarnaast zijn gemeenten...
24 februari 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/009
Aanleiding De Omgevingswet treedt op 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 in werking. Deze wet heeft ingrijpende gevolgen voor de legesverordening. De VNG stelt daarom een nieuwe Model Verordening leges beschikbaar. Deze modelverordening is afgestemd met een landelijke werkgroep en met een werkgroep van omgevingsdiensten voor de ‘milieuleges’, en...
9 februari 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/008
Op 15 december 2021 is de wijziging vastgesteld van de Wet publieke gezondheid vanwege het opnemen daarin van een gemeentelijke taak om een prenataal huisbezoek aan zwangeren en/of hun gezinnen in een kwetsbare situatie te (laten) verrichten. Het gaat om een nieuwe gemeentelijke taak die wordt toegevoegd aan de taken...