Nieuws
15 juli 2024
Ledenbrief
Lbr. 24/030
Geachte leden van college en gemeenteraad, De Eerste Kamer heeft op 25 juni 2024 ingestemd met de Wet betaalbare huur. Mede vanwege deze wet zijn er op 1 juli 2024 veel regels voor huurwoningen gewijzigd. De bekendste en belangrijkste maatregel is dat de huurprijsbescherming is uitgebreid naar het middensegment. Deze...
flat straatbeeld
4 juli 2024
Ledenbrief
Lbr. 24/029
Geachte leden van college en gemeenteraad, Met deze ledenbrief informeren wij u over een aantal wijzigingen in de Model-Algemene plaatselijke verordening (APV). Deze kunt u in de eigen APV overnemen. Wijziging Model-APV De Model-APV wijzigt op de volgende onderwerpen: Wijziging artikel 1:1, aanpassing verwijzing in definitie gebouw (geen inhoudelijke wijziging)...
mand ondertekent overeenkomst
27 juni 2024
Ledenbrief
Lbr. 24/028
Geachte leden van college en gemeenteraad, Gemeenten zijn op grond van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen sinds 2009 verplicht om een laagdrempelige, onafhankelijke voorziening in te stellen, waar inwoners terecht kunnen met klachten over discriminatie. In het verlengde daarvan moeten gemeenten een verordening vaststellen met regels over de inrichting van de...
Vrouw aan het werk
26 juni 2024
Ledenbrief
Lbr. 24/027
Geacht college, Dit is de ledenraadpleging over de inzet van gemeentelijke werkgevers voor de komende onderhandelingen over de Cao Aan de slag 2025. In de concept-arbeidsvoorwaardennota zijn de uitgangspunten en inzet van gemeentelijke werkgevers opgenomen. Deze ledenraadpleging betreft alleen de raadpleging van gemeenten. Cedris organiseert een eigen ledenraadpleging onder haar...
Overhandiging van pen voor ondertekenen
21 juni 2024
Ledenbrief
Lbr. 24/026
Geachte leden van college en gemeenteraad, Met deze ledenbrief informeren we u over nieuw beschikbare inkoopvoorwaarden die u kunt toepassen bij de inkoop van camerasystemen.
Beveiligingscamera op straat
20 juni 2024
Ledenbrief
Lbr. 24/024
Geachte leden van college en gemeenteraad, In het Strategisch Beraad Veiligheid is aandacht besteed aan het onderwerp ‘aangiften door en veiligheid van burgemeesters’. In dit overleg heeft het Openbaar Ministerie (OM) toegezegd om het strafrechtelijk kader voor opsporing en vervolging van mogelijke strafbare feiten jegens ambtsdragers en werknemers met een...
Rechter slaat met hamer
19 juni 2024
Ledenbrief
Lbr. 24/025
Geachte leden van college en gemeenteraad, Eerder zonden wij u met de ledenbrief van vrijdag 14 juni een aantal moties met preadviezen van het bestuur voor de ALV van 26 juni 2024. Hierbij ontvangt u de tweede zending van moties met preadviezen van het bestuur. Voor de motie Zeist “Uitbreiding...
Close-up van een stemkastje
14 juni 2024
Ledenbrief
Lbr. 24/023
Geachte leden van college en gemeenteraad, Eerder hebben wij u met de ledenbrieven van 29 mei en 5 juni 2024 de agenda en een aantal bijlagen toegezonden voor de ALV van 26 juni 2024. In deze nazending ontvangt u een aantal moties en de preadviezen daarop van het bestuur. In...
Stemkast ALV
12 juni 2024
Ledenbrief
Lbr. 24/022
Geachte leden van college en gemeenteraad, Op 22 mei jl. maakten wij de kandidaten bekend die door de voordrachtscommissie zijn voorgedragen voor in totaal 35 vacatures in het VNG-bestuur en een aantal VNG-commissies. De 15 voorgedragen kandidaten voor vacatures in de commissie Europa & Internationaal zijn op 22 mei door...
11 juni 2024
Ledenbrief
Lbr. 24/021
Geachte leden van college en gemeenteraad, Na het eerste deel van ons begrotingsadvies voor de meerjarenbegroting 2025-2028 van 1 maart 2024, volgt in deze brief het tweede deel. Een advies dat, ondanks de Voorjaarsnota van het rijk en de presentatie van het Hoofdlijnenakkoord, in grote lijnen onveranderd blijft. De forse...
Rekenmachine