Ledenbrief nummer
ECFE/U201401924

Geachte heer Plasterk,

Wij danken u voor de consultatie met kenmerk 2014-0000469567 over het wijzigen van het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) om de regels voor de verantwoording over het gebruik van derivaten door gemeenten duidelijker vast te leggen. In aanvulling voor ons oordeel hebben wij per mail verzocht eveneens de voorgenomen wijziging van de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo) betreffende aanvullende regels voor het gebruik van derivaten aan ons toe te zenden, zodat we beide wijzigingen in samenhang konden beoordelen. De voorgenomen wijziging van Ruddo hebben wij als bijlage bij de mail van 14 oktober 2014 mogen ontvangen. Dit advies betreft zowel de aanpassing van het BBV als van de ministeriele regeling Ruddo.