Geachte commissieleden,

Bij u in behandeling is een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Kamerstukken 2013-2014, nr. 33961). Het wetsvoorstel beoogt de sanctiemogelijkheid uit de huidige wet te vervangen door de bevoegdheid voor het kabinet om bij AMvB maatregelen ter verbetering van het EMU-saldo op te leggen aan de decentrale overheden. Ondanks dat u tijdens de procedurevergadering besloten hebt een blanco verslag uit te brengen, geven wij u graag in overweging het wetsvoorstel toch in behandeling te nemen. In deze brief vindt u de gezamenlijke reactie van de provincies, gemeenten en waterschappen op het wetsvoorstel.