Ledenbrief nummer
ECGR/U201300272

Geachte heer Plasterk,

Naar aanleiding van het schriftelijke verzoek van uw voorganger mevrouw mr. drs. J.W.E. Spies om advies over het concept wetsvoorstel tot wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna ook: Wob) in verband met aanvullingen inzake onredelijke en omvangrijke verzoeken, inzake bijzondere verstrekkingen alsmede inzake hergebruik en in rekening te brengen vergoedingen (brief uw kenmerk 2012-0000364299), ontvangt u hierbij onze reactie. Wij zullen conform uw verzoek ook ingaan op de vraag naar de behoefte aan de artikelen 7a, 7b en 7c van het nieuw voorgestelde hoofdstuk III-A over verstrekking van niet-openbare informatie aan bijzondere belanghebbenden.