Geachte heer Plasterk,

In de meicirculaire heeft u de gemeenten meegedeeld hoe de uitname verdeeld gaat worden van de taakstellende korting in verband met het behoud van het BTW-compensatiefonds (BCF) in 2014 en 2015. De gemeenten is ook meegedeeld dat de onroerendezaakbelasting (OZB) suppletie uitkering weer wordt toegepast. Wij zijn het niet eens met de verdelingen. In het debat over de Voorjaarsnota heeft minister Dijsselbloem de gemeenten opgeroepen om met een alternatief verdelingsvoorstel te komen. Wij doen een voorstel tot een andere verdeling waarbij de uitname op het BCF en de afbouw van het OZB suppletie uitkering met elkaar worden gecombineerd.