Ledenbrief nummer
FIN 07051/2014

Geachte heer Plasterk,

In het Financieel Akkoord dat wij begin 2013 met het kabinet sloten, is vastgelegd dat de decentrale overheden in 2015 een gezamenlijke ruimte in het EMU-tekort hebben van 0,5% BBP, de zogenoemde macronorm. Deze ruimte is niet nader onderverdeeld. Wij - VNG, IPO en UvW hebben in goed overleg afspraken gemaakt over de verdeling van deze EMU-tekortruimte voor het jaar 2015. Met deze brief informeren wij u over de uitkomst van dat overleg over de onderlinge verdeling, zodat deze in de septembercirculaire 2015 kan worden opgenomen.