Ledenbrief nummer
Lbr. 13/097

Samenvatting
Eind oktober / begin november zal de rapportage van de SZW-Inspectie 'De burger bediend 2013' aan de Tweede Kamer worden verzonden.  Daaruit naar voren komt dat gemeenten niet zorgvuldig omgaan met gegevens van burgers wanneer zij gebruik maken van SUWI-net (gegevensuitwisseling systeem voor Werk en Inkomen). Dat is een onwenselijke situatie gezien het feit dat de doorontwikkeling van gegevensuitwisseling van groot belang voor het goed kunnen uitvoeren van de taken gekoppeld aan de decentralisaties.  

Daarom zetten we in op een tweeledige aanpak:

  • Generiek gemeentebreed: de ontwikkeling van de Baseline Informatieveiligheid Gemeenten die via de BALV op 29 november aanstaande onder de aandacht wordt gebracht. In deze ledenbrief wordt dit traject kort samengevat.  
  • Specifiek voor Werk en Inkomen: een daarop aanvullende op de kortere termijn gerichte verbetertraject specifiek met betrekking tot veilig gebruik van SUWI-net. In deze ledenbrief wordt dit traject nader toegelicht.

In deze brief roepen we u op om gericht in te zetten op verbeteracties. De bestuurlijke reactie van de VNG op de inspectierapportage is als bijlage bijgevoegd.