Ledenbrief nummer
TRE/U201900065

Geachte mevrouw Ollongren,

Graag geven wij gevolg aan uw verzoek om te adviseren over het conceptwetsvoorstel tot wijziging van de Kieswet en de Waterschapswet, waarmee de regeling van de tijdelijke vervanging van leden van de vertegenwoordigende organen wordt aangepast.

In ons advies beperken wij ons tot de onderdelen van het conceptwetsvoorstel en de concept-Memorie van Toelichting die betrekking hebben op de Kieswet en op de leden van de gemeenteraad.