Geachte heer Snel,

In het Bestuurlijk Overleg Financiële verhoudingen van 2 april jongstleden lagen de bevindingen van het rapport met de evaluatie van de wijziging van de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) uit 2013 op tafel. Met die wetswijziging is het schatkistbankieren voor de decentrale overheden geïntroduceerd. In dit overleg hebt u aangegeven dat u in de bevindingen van het rapport geen aanleiding ziet het verplichtende karakter van het schatkistbankieren te wijzigen.