Geachte heer Knops,

In de meicirculaire 2019 is aangegeven dat er ten behoeve van de herijking van de verdeling van het gemeentefonds over negen punten een beleidsmatige keuze gemaakt dient te worden. Op het bestuurlijk overleg van 5 september 2019 hebben Rijk en gemeenten afspraken gemaakt over vijf van deze punten, over de andere vier zijn eind november ambtelijke voorstellen voorgelegd. Omdat het bestuurlijk overleg Herziening Financiële Verhouding in december niet is doorgegaan, antwoorden wij met deze brief op de vragen die gesteld zijn ten aanzien van de openstaande vier beleidsmatige keuzes (mate van verevening, omvang clusters, beoordeling herverdeeleffecten, omgang met outliers). Ook gaat deze brief in op twee financiële deelonderwerpen ten aanzien van beschermd wonen waarover ook bestuurlijke besluitvorming is gevraagd (ingroeipad BW, uitname Wlz).