Ledenbrief nummer
14/036

Samenvatting

In opdracht van het VNG-bestuur heeft een commissie geadviseerd over een vernieuwing van het BBV, het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. De belangrijkste aanleiding voor het instellen van de commissie was de wens om de kaderstellende en controlerende rollen van de raad te versterken.

De commissie onder leiding van Staf Depla (wethouder Eindhoven en lid van de VNG-commissie Financiƫn) pleit onder meer voor betere vergelijkbaarheid van begrotingen met behoud van beleidsvrijheid voor gemeenten. Gemeenten moeten hun eigen programma-indeling kunnen kiezen, maar door een vaste indeling van de productenraming moet het makkelijker worden om de prestaties van gemeenten onderling te vergelijken. Ook het systeem van de accountantscontrole vraagt om aanpassingen.