Op 11 november behandelt u als vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de rijksbegroting cultuur 2014 en de brief over het cultuurstelsel 2017-2020. Wij zijn van oordeel dat beide documenten te weinig de urgentie van de problematiek in de cultuursector laten zien, die is ontstaan na de onevenredige rijksbezuinigingen per 2013. Wij menen echter dat:

  • ongewenste leemten in de BIS snel moeten worden hersteld.
  • tussentijdse verschuiving van de rijkscultuurfondsen naar de BIS al in deze Subsidieplanperiode gewenst en mogelijk is, als het gaat om essentiële functies die structurele bekostiging verdienen.
  • echte kwaliteitsverbetering en meer evenwicht in de BIS vanaf 2017 ook de noodzaak van verruiming van financiële kaders betekent.
  • Op dit moment is er gelet op de ontstane tekortkomingen en de eerdere taakafspraken met ons al een reparatie van € 20 miljoen structureel noodzakelijk.