Ledenbrief nummer
Lbr. 22/062

Geachte leden van college en gemeenteraad,

Eerder hebben wij u met de ledenbrief van 4 november jl. de agenda met een aantal bijlagen toegezonden voor onze Najaars ALV van 2 december a.s. In deze nazending ontvangt u een aantal ingediende moties en de preadviezen daarop van het bestuur. Begin volgende week ontvangt u nog een nazending met een actuele stand van zaken over Hervormingsagenda jeugd. Mochten er nog nieuwe moties worden ingediend, dan zenden wij u die zo spoedig mogelijk toe. Het volledige overzicht van alle vergaderstukken, inclusief deze nazending, voor de Najaars ALV van 2 december a.s. vindt u op onze website: https://vng.nl/artikelen/agenda-en-stukken-najaars-alv-2-december-2022