Ledenbrief nummer
ECFD/U201501027

Op 3 juni jl. heeft de VNG ledenvergadering met de motie van de gemeenten Boxtel en Noordoostpolder ingestemd. De motie luidt dat de VNG zich uitspreekt tegen proefboringen naar en winning van schaliegas. De overwegingen van de motie betreffen onder andere dat Nederland zich niet leent voor schaliegas winning o.a. omdat de veiligheid en volksgezondheid in het geding komen door schaliegasboringen en de ruimtelijk impact van proefboringen naar en winning van schaliegas aanzienlijk is. Voor de overige overwegingen verwijzen we u naar de motie in de bijlage.

Volledige brief