Ledenbrief nummer
Lbr. 13/096

De Wet basisregistratie personen (hierna: Wbrp) vervangt op 9 december 2013 de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (hierna: Wgba) en vormt het wettelijke kader voor de nieuwe basisregistratie personen. De wet vormt de juridische vertaling van nieuwe ontwikkelingen die zich op het terrein van de Nederlandse bevolkingsadministratie voordoen. De belangrijkste daarvan zijn: de technische modernisering van de basisregistratie, de uitbreiding van de basisregistratie met de opname van gegevens over niet-ingezetenen, de verbetering van de kwaliteit van de basisregistratie en van de dienstverlening en de vermindering van de administratieve lasten in verband met de basisregistratie. Voor veel gemeenten zal het nodig zijn om op basis van de Wbrp een verordening vast te stellen. De Modelverordening gegevensverstrekking basisregistratie personen en deze ledenbrief bieden daarvoor de benodigde handvatten. In deze ledenbrief wordt een toelichting gegeven op de keuzes die u kunt maken bij gebruik van de modelverordening. Beide zijn in samenspraak met de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (hierna: NVVB) tot stand gekomen. Gezien de beoogde inwerkingtreding van de Wbrp op 9 december aanstaande, adviseren wij u het vervangen van de huidige verordening Wgba snel ter hand te nemen.