Ledenbrief nummer
Lbr. 12/038

Samenvatting
De colleges van B&W hebben sinds 2010 op basis van de Mediawet 2008 een zorgplicht voor de bekostiging van de 287 lokale omroepen, actief in 410 gemeenten. Als richtsnoer wordt hierbij voor 2012 € 1,29 per woonruimte gehanteerd, het bedrag dat voor de lokale omroep in het gemeentefonds is gestort plus de index. Ten gevolge hiervan is er thans sprake van tientallen bezwaar- en beroepschriften. In twee zaken heeft de rechter inmiddels uitspraak gedaan. In beide gevallen zijn de gemeenten in het ongelijk gesteld. Dit betekent echter niet dat zij onverkort het richtsnoerbedrag dienen te verstrekken. Zij mogen rekening houden met andere bijdragen.
Maar zij moeten wel motiveren dat de lokale omroep hiermee zoals wettelijk bepaald ‘een toereikend media-aanbod’ kan verzorgen en continuïteit in de programmering kan waarborgen. 

Minister van Bijsterveldt van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap/OCW heeft op  5 december 2011 een toelichtende brief naar de Kamer gezonden. Zij houdt vast aan de wettelijke bepalingen en wacht op de evaluatie door het Commissariaat voor de Media van begin 2013. Zij ziet voordelen in samenwerking tussen lokale omroepen en met  regionale omroepen. Desgevraagd meldt zij dat gemeenten en lokale omroepen bekostigingsafspraken kunnen maken, rekening houdend met de beleidsmatige wensen van de gemeenten en de redactionele autonomie van de omroepen. Daartoe hebben wij voor u het ‘Model convenant meerjaren afspraken bekostiging lokale publieke media-instelling X door gemeente Y’ gemaakt. Bij specifieke gemeentelijke wensen kan er gewerkt worden met de ‘Model coproductieovereenkomst gemeente-lokale omroep’.

Tot slot het volgende. De Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland/OLON heeft eind 2010 het visitatierapport ‘Sector onder de radar’ laten verschijnen. In september 2011 gevolgd door een Visieplan met de volgende speerpunten voor haar leden: een duidelijke positionering als derde laag binnen het publieke bestel, meer samenwerking tussen lokale omroepen in de regio én landelijk en een effectievere en efficiëntere besturing van de sector. Gelet daarop wil de OLON graag begin juni in de eerste Week van de Lokale Omroep een landelijk vernieuwingsconvenant sluiten met de minister van OCW en met ons. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.