Ledenbrief nummer

VERZ/U201900154

Ter consultatie ontvingen wij van het ministerie van Financiën het conceptwetsvoorstel voor de wijziging van de Wet Waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Wij danken u hartelijk voor de mogelijkheid tot het geven van een reactie hierop.

Met het voorstel beoogt de regering de rechtsbescherming voor belanghebbenden bij een WOZwaarde te verbeteren. Voor het bieden van adequate rechtsbescherming bij tegenstrijdige belangen bij dezelfde WOZ-waarde knoopt het voorstel aan bij de Algemene wet bestuursrecht (Awb).