Ledenbrief nummer
ECFE/U201400865

Geachte minister Plasterk,

Wij danken u voor de adviesaanvraag van 2l februari 2014 over de aanpassing van de handleiding voor het toepassen van artikel 12 Financiële verhoudingswet. Artikel 12 Financiele verhoudingswet is de wettelijke grondslag voor het verlenen van aanvullende uitkeringen aan gemeenten met financiële problemen. Deze aanvullende uitkering komt ten laste van de algemene uitkering uit het gemeentefonds aan de overige gemeenten. De overige gemeenten verlenen de steun aan de gemeente met financiële problemen. ln het vooruvoord van de nieuwe concepthandleiding staat een
opsomming van de aanpassingen.