Geachte heer Knops,

Hierbij reageren wij op de conceptvoorstellen voor het Besluit elektronische publicaties (Bep) en de Regeling elektronische publicaties (Rep), die u bij brief d.d. 3 december 2019 aan ons ter advisering heeft voorgelegd. Wij kunnen ons niet vinden in de aanpassing van de tarievenstructuur voor het gebruik van de voorziening Decentrale Regelgeving en Officiƫle Publicaties (DROP), die door het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiƫle Overheidspublicaties (KOOP) wordt beheerd. Dat geldt ook voor de aanpassing aan de prijsontwikkeling met terugwerkende kracht tot 2013. Wij bepleiten temporiseren. Daarnaast hebben wij een aantal kanttekeningen bij de digitale attendering en de juridische aspecten van de conceptvoorstellen voor het Bep en Rep. Hieronder lichten wij deze punten nader toe.