Ledenbrief nummer
ECLBR/U201700537

Geachte mevrouw Van Dijk,

Bij brief van 23 mei jl. heeft u ons ter advisering toegestuurd het concept-wetsvoorstel tot wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het mogelijk maken van het in  bepaalde gevallen weigeren van afgifte van een verklaring omtrent gedrag op basis van politiegegevens. Graag maken wij van de gelegenheid gebruik om u onze reactie op dit wetsvoorstel te doen toekomen.