Ledenbrief nummer
ECGF/U201300486

Geachte heer Weekers,

Het kabinet wil de samenwerking tussen gemeenten bevorderen, mede gelet op alle taken die de komende tijd  door de centrale overheid worden gedecentraliseerd. Ook voor het huidige takenpakket zien we steeds meer samenwerking. Gemeenten worden bij het samenwerken belemmerd door de nadelige effecten van btw-heffing in situaties dat de samenwerkende gemeenten de betreffende btw niet kunnen verrekenen of claimen bij het BTW-compensatiefonds, of omdat het samenwerkingsverband de btw niet kan doorschuiven aan de gemeenten en de btw dan een extra kostenpost vormt bij het samenwerkingsverband. Deze extra btw-kosten staan de gewenste samenwerking in de weg of bemoeilijkt die, omdat de efficiencyvoordelen van het samenwerken (meer dan) teniet worden gedaan.